Leasinvest Real Estate Comm. VA: kennisgeving van de publicatie van een bericht conform art. 593 van het W. Venn.

- Gereglementeerd persbericht

m.b.t. de openbare aanbieding van nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht ten belope van circa € 60 miljoen

In de tussentijdse verklaring van de zaakvoerder van Leasinvest Real Estate van 14 mei jl. werd onder de vooruitzichten gemeld dat de vennootschap verwacht in 2013 de strategische heroriëntatie verder te concretiseren en een beter netto courant resultaat te kunnen realiseren dan in 2012, o.a. rekening houdend met de succesvolle realisatie van de lopende onderhandelingen voor de verwerving van een aantal nieuwe projecten.
In die context overweegt de zaakvoerder van Leasinvest Real Estate over te gaan tot een openbare aanbieding van nieuwe aandelen in Leasinvest Real Estate door middel van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig art. 603 W. Venn. en artikel 7 van de statuten, via een inbreng in geld met naleving van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. BNP Paribas Fortis zou hierbij optreden als sole global coordinator en sole bookrunner; ING België en Belfius Bank zouden als Co-Managers tussenkomen.

Indien de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd zullen de voorwaarden en de wettelijke informatie kunnen worden geraadpleegd in een prospectus over de verrichting.

In het kader van deze kapitaalverhoging dient een kennisgeving te worden gedaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Belgische financiële pers, in overeenstemming met artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Deze kennisgeving zal morgen, 25 mei 2013, verschijnen in de financiële pers en op maandag 27 mei 2013 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zal volgende inhoud hebben:

 

"Dit is een kennisgeving gedaan in overeenstemming met artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Dit bericht geldt onder voorbehoud van de goedkeuring van een prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") en onder voorbehoud van de beslissing van de statutaire zaakvoerder van Leasinvest Real Estate.

 

Gelet op de datum van publicatie van dit bericht en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zal de inschrijvingsperiode van minimum vijftien dagen ten vroegste op woensdag 05 juni 2013 een aanvang nemen.

 

De definitieve data van de inschrijvingsperiode, de uitgifteprijs, de inschrijvingsratio en andere modaliteiten van de kapitaalverhoging zullen vóór de aanvang van de inschrijvingsperiode worden bekendgemaakt op de website van Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be) en in de Belgische financiële pers.

Deze mededeling maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van Leasinvest Real Estate onder Belgisch recht of het recht van enig ander rechtsgebied. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar verwezen wordt in deze mededeling op basis van de informatie die hierin is opgenomen. Een prospectus met gedetailleerde informatie over Leasinvest Real Estate zal, na goedkeuring ervan door de FSMA, kosteloos beschikbaar worden gesteld op de website van Leasinvest Real Estate en op de website van NYSE Euronext Brussels.

Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Canada, Australië of Japan, noch maakt deze mededeling een openbaar bod van aandelen uit in Frankrijk in de zin van artikel L.411.1 van het Franse Monetaire en financiële wetboek (Code monétaire et financier) en de algemene regels van de "autorité des marchés financiers". De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder. Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van Leasinvest Real Estate mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van voorkeurrechten, scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van voorkeurrechten, scrips en inschrijving op of aankoop van aandelen, voorkeurrechten of scrips zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Leasinvest Real Estate is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Leasinvest Real Estate. Beleggers mogen noch een aanbod aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd dan wel verspreid door Leasinvest Real Estate. Dit document vormt noch een aanbod tot verkoop noch een verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten en men kan er zich niet op baseren voor enige beleggingsovereenkomst of - beslissing."

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean--Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jean-louis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm.VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, retailpanden en logistieke gebouwen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate 53 gebouwen, waarvan er 37 gelegen zijn in België en 16 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale vastgoedwaarde van ongeveer
€ 600 miljoen.

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 310 miljoen euro (waarde 21 mei 2013).