Nextensa’s duurzaamheidsbeleid

In 2021 heeft Nextensa een ESG-comité opgericht dat het management adviseert over milieuaangelegenheden, de duurzaamheidsstrategie in acties vertaalt en verslag over de resultaten uitbrengt.

In 2022 bestond Nextensa’s ESG-comité uit dezelfde vijf leden als in 2021, representatief voor de organisatie, zowel wat betreft geslacht, leeftijd als hun focus op de verschillende activiteiten binnen Nextensa. Het ESG-comité brengt rechtstreeks verslag uit aan het executief comité en speelt een sleutelrol bij het adviseren van het executief comité en de CEO over strategische beslissingen met betrekking tot de belangrijkste ESG-prioriteiten. Dit vijftallige team is ook verantwoordelijk voor het vertalen en verspreiden van de duurzaamheidsprioriteiten in het bedrijf, het verder uitwerken van de strategie, het bepalen van doelstellingen en KPI’s, en het betrekken van alle leden van de organisatie bij deze processen.

Het ESG-comité leidt de werknemers op en stelt hen in staat de samenwerking te bevorderen en de strategie te verbeteren op basis van ervaring op het terrein. Het comité stimuleert dialoog om overeenstemming te bereiken over waar inspanningen moeten worden geleverd en ontwikkelt langetermijnpartnerschappen met alle stakeholders om de positieve impact van de gerealiseerde acties te vergroten.


In samenwerking met het executief comité stelt het ESG-comité alles in het werk om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, maar wil ook het aanpassingsvermogen, de creativiteit en de inclusiviteit van een multidisciplinaire benadering van duurzaamheid bevorderen. Michel Van Geyte draagt, in zijn hoedanigheid van CEO, de eindverantwoordelijkheid voor het implementeren en realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen in de hele organisatie. Sinds januari 2022 brengt het ESG-comité tweejaarlijks verslag uit aan het executief comité en de raad van bestuur, waarbij het feedback geeft over de verwezenlijkingen en uitdagingen om de strategische doelstellingen en implementatieplannen te behalen.

In 2022 organiseerde het ESG-comité voor het executief comité ook verschillende verdiepende informatiesessies over diverse ESG-aspecten om te zorgen voor een bredere kennis op directieniveau over de impact van duurzaamheid.

In 2022 werd binnen Nextensa de nieuwe rol van energiemanager gecreëerd om nog meer te focussen op het verkleinen van de CO2-voetafdruk van alle assets. Tim Van Dorpe, lid van het ESG-comité, heeft deze rol op zich genomen en zal zich verder concentreren op het verzamelen van energiegegevens en het implementeren van actieplannen om Nextensa’s portefeuille koolstofarm te maken.

Al Nextensa’s werknemers zijn en blijven betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van dit ambitieuze traject. Het ESG-comité stimuleert initiatieven van collega’s om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Het mag geen abstract concept vol loze woorden blijven. Deze visie moet volledig verankerd worden in de dagelijkse bedrijfsvoering en besluitvorming, en steeds meer de nieuwe identiteit van de organisatie vormen.

De duurzaamheidsbeheerstructuur van Nextensa ziet er als volgt uit:

Raad van bestuurStrategische validatie
Uitvoerend ComitéStrategische beslissing + budgetgoedkeuring
ESG-comitéInformatie verzamelen, implementatie van een ESG-strategie, ontwikkeling van een actieplan, afkondiging van aanbevelingen, monitoring van de implementatie
Verantwoordelijke initiatievenUitvoering van acties, ontwikkeling van expertise, formuleren van voorstellen en het nemen van initiatieven.
Nextensa-afdelingenESG-comité