loading
Filter

Gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder, Michel Van Geyte (via Midhan BV), is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

Michel Van Geyte

Michel Van Geyte

Gedelegeerd bestuurder

Raad van bestuur

De vennootschap is sinds 19 juli 2021 een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur zoals beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Nextensa wordt geleid door een deskundig team van acht bestuurders. Samen vormen zij onze raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door Piet Dejonghe en bestaat uit:

Michel Van Geyte

Michel Van Geyte

Gedelegeerd bestuurder

Piet Dejonghe

Piet Dejonghe

Niet-uitvoerend bestuurder - Voorzitter van de raad van bestuur - Voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité

Dirk Adriaenssen

Dirk Adriaenssen

Onafhankelijk bestuurder - Niet-uitvoerend bestuurder - Lid van het benoemings- en remuneratiecomité

Sigrid Hermans

Sigrid Hermans

Onafhankelijk bestuurder - Niet-uitvoerend bestuurder via SOHO BV - Voorzitter van het auditcomité en lid van het benoemings- en remuneratiecomité

An Herremans

An Herremans

Niet-uitvoerend bestuurder - Lid van het auditcomité

Hilde Delabie

Hilde Delabie

Niet-uitvoerend bestuurder - Lid van het auditcomité

Arne Hermans

Arne Hermans

Onafhankelijk bestuurder - Niet-uitvoerend bestuurder via Stellar BV 

Jo De Wolf

Jo De Wolf

Onafhankelijk bestuurder - Niet-uitvoerend bestuurder via Lupus AM BV 

Executief Comité

Op 22 oktober 2021, na de verzaking aan het statuut van GVV en de omvorming van een commanditaire vennootschap op aandelen met een statutaire zaakvoerder naar een naamloze vennootschap met een collegiale raad van bestuur, besliste de raad van bestuur van de vennootschap om een comité op te richten, het executief comité, dat hoofdzakelijk belast is met het algemeen bestuur van de vennootschap onder leiding van de CEO.

Het Executief Comité bestaat uit de volgende leden:

Michel Van Geyte

Michel Van Geyte

Chief Executive Officer
via Midhan BV

Tim Rens

Tim Rens

Chief Financial Officer
via Montevini BV

Olivier Vuylsteke

Olivier Vuylsteke

Chief Investment Officer
via Wimas BV

Peter De Durpel

Peter De Durpel

Chief Operations Officer
via Durabel Consulting BV

Adviserende comités

In de schoot van de Raad van Bestuur werden twee adviserende comités opgericht: een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité. Daarnaast kan ook ad hoc een comité van onafhankelijke Bestuurders worden ingericht ingeval een voorgenomen verrichting of beslissing van de Raad van Bestuur aanleiding geeft tot toepassing van artikel 7:97 WVV. De adviserende comités hebben een louter adviserende functie. Zij zijn belast met het onderzoek van specifieke kwesties en het formuleren van adviezen aan de raad van bestuur.

Benoemings- en remuneratiecomité

  • Piet Dejonghe - Niet-uitvoerend bestuurder, Voorzitter
  • Sigrid Hermans* - Onafhankelijk bestuurder
    *als vast vertegenwoordiger van SoHo BV
  • Dirk Adriaenssen - Onafhankelijk bestuurder

Auditcomité

  • Sigrid Hermans* - Onafhankelijk bestuurder, voorzitter
    *als vast vertegenwoordiger van SoHo BV
  • Hilde Delabie - Niet-uitvoerend bestuurder
  • An Herremans - Niet-uitvoerend bestuurder

Codes

Corporate Governance Charter 

Het Corporate Governance Charter, zoals laatst gewijzigd op 17 november 2023, strekt ertoe de voornaamste aspecten van het governance beleid van de vennootschap toe te lichten, zoals haar governance structuur en het intern reglement van de raad, zijn comités en het executief comité. Daarnaast geeft het een beschrijving van de verschillende preventieve beleidslijnen die de vennootschap toepast inzake marktmisbruik, belangenconflicten en goed gedrag. Dit Charter is gebaseerd op de statuten van de vennootschap, op de Code 2020 en op de vennootschap toepasselijke reglementering, waaronder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Remuneratiebeleid

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft in mei 2022 een nieuw reumuneratiebeleid voor 2022-2026 goedgekeurd voor Nextensa. Dit document biedt een duidelijk en transparant kader voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden in het kader van remuneratie.

Dealing Code

Deze Dealing Code beschrijft het interne beleid van Nextensa om misbruik van voorwetenschap en andere vormen van marktmisbruik te voorkomen. De raad van bestuur heeft deze regels opgesteld om onrechtmatig gebruik van voorwetenschap door werknemers, of zelfs de mogelijkheid om een dergelijke indruk te wekken, te vermijden. De Code beschrijft een procedure voor transacties in financiële instrumenten van Nextensa door bestuurders, leden van het executief comité of werknemers.

Gedragscode medewerkers

De gedragscode voor medewerkers van de Nextensa groep is opgesteld om het belang van ethisch en verantwoordelijk ondernemen te benadrukken. Deze code creëert een algemeen (gedrags)kader dat bestaat uit een aantal algemene principes en ethische richtlijnen die van toepassing zijn op elk lid van de vennootschapsorganen en op elke medewerker van de Nextensa Groep. Dit beleid omvat verschilende engagementen, zoals de naleving van wet- en regelgeving, het voorkomen van belangenconflicten, het voorkomen van corruptie en omkoping en het beleid rond relatiegeschenken en gastvrijheid.

Gedragscode partners

De gedragscode voor handelspartners en leveranciers bepaalt, enerzijds, de minimumnormen waartoe de Nextensa groep zichzelf en al haar medewerkers verbindt en zet, anderzijds, de verwachte gedragingen uiteen die de Nextensa groep aan haar klanten, kopers en andere gebruikers van haar vastgoed en aan haar leveranciers, aannemers en andere externe dienstverleners stelt. Nextensa wenst immers sterke partnerschappen aan te gaan met haar handelspartners en leveranciers, gebaseerd op (wederzijds) respect, eerlijkheid, billijkheid en integriteit. Deze code verwoordt de ‘S’ (Social) en de ‘G’ (Governance) van het ESG-beleid van Nextensa ten aanzien van haar partners.