Leasinvest Real Estate Comm. VA : Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2012 (01/01/12-31/03/12)

- Gereglementeerd persbericht

Het eerste kwartaal van 2012 ligt voor Leasinvest Real Estate in lijn met de verwachtingen. De verdere commercialisering van de verhuringen verloopt, rekening houdend met de uitdagende marktomstandigheden, gunstig.
Verschillende investeringsdossiers werden tijdens het eerste kwartaal verder bestudeerd en zouden zich kunnen concretiseren in de tweede jaarhelft.

De huuromzet van Leasinvest Real Estate is over het eerste kwartaal van 2012 licht gedaald met 5,7% ten opzichte van de huuromzet over het eerste kwartaal van het vorige boekjaar, voornamelijk als gevolg van de desinvestering in 2011 van het kantoorgebouw te Zwijndrecht en een lagere bezettingsgraad (92,26%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (97,60%).  
De bezettingsgraad[1]  eind maart 2012 is weliswaar nagenoeg constant gebleven in vergelijking met eind 2011 (92,57%).
De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 3,94 jaar in vergelijking met 4,03 jaar eind 2011.

De bruto huurrendementen zijn eveneens nagenoeg stabiel gebleven en bedroegen 7,22% (eind 2011: 7,23%) op basis van de reële waarde en 7,03% (eind 2011:7,05%) op basis van de investeringswaarde.

De reële waarde[2] van de directe vastgoedportefeuille bedraagt eind maart 2012 505,5 miljoen euro t.o.v. 504,4 miljoen euro eind december 2011. De lichte toename bevestigt de relatief gunstige evolutie van de verhuringen.

Het netto courant resultaat[3]  van het eerste kwartaal bedraagt 4 miljoen euro (hetzij 1 euro per aandeel[4]), in vergelijking met een netto courant resultaat van 4,6 miljoen euro (hetzij 1,2 euro per aandeel) voor de vergelijkbare periode vorig jaar.

De financiële resultaten over het eerste kwartaal werden beïnvloed door negatieve variaties in de reële waarde van de rente-indekkingen (750 duizend euro) t.o.v. positieve variaties over het eerste kwartaal van verleden jaar (+2,1 miljoen euro).
Op het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar 2012 bedraagt het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 263,9 miljoen euro (31/12/11: 261,8 miljoen euro).

Eind maart 2012 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 65,99 euro (31/12/11: 65,51 euro). Eind maart 2012 bedroeg de slotkoers van het aandeel van Leasinvest Real Estate 67,64 euro hetzij 2,5% hoger dan de intrinsieke waarde.

De schuldgraad is licht gedaald en bedraagt 46,71% (47,29% eind 2011).

Leasinvest Real Estate heeft haar totale participatie van 16.583  eigen aandelen verkocht tegen een gemiddelde koers per aandeel van 67,29 euro, waarvan 3.500 aandelen voor 31/03/12 en de resterende 13.083 aandelen na 31/03/12. Het totaal aantal aandelen in omloop is gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen, hetzij 4.012.832.

De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder heeft aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Leasinvest Real Estate, die gehouden zal worden op 21 mei 2012, voorgesteld om over het boekjaar 2011 een dividend uit te keren van bruto 4,15 euro en netto, vrij van roerende voorheffing, 3,2785 euro (o.b.v. 21% roerende voorheffing).

De zaakvoerder herhaalt dat buiten uitzonderlijke omstandigheden en onvoorziene minwaarden op de bestaande vastgoedportefeuille en rente-indekkingen, de vennootschap in 2012 een beter netto resultaat en een vergelijkbaar netto courant resultaat verwacht te realiseren dan in 2011.  De raad van bestuur verwacht het dividend 2012 in lijn met 2011 te kunnen handhaven.

11 mei 2012,
De zaakvoerder

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
W www.leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA

 

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van 267 miljoen euro (waarde 10/05/2012).[1] De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de geschatte huurwaarde. Alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portefeuille worden in aanmerking genomen inclusief deze met een ontvangen huurgarantie, met uitzondering van de projectontwikkelingen.

[2] Reële waarde ('fair value'): de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten zijn afgetrokken. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS.

[3] Het netto courant resultaat wordt berekend als het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds.

[4] De gegevens per aandeel worden berekend op basis van het aantal aandelen deelgerechtigd in het resultaat van de periode (3.999.794), d.i. het aantal uitgegeven aandelen (4.012.832) minus het aantal eigen aandelen op geconsolideerde basis (13.038) (voor: 31/03/10, 31/12/10, 31/03/11  en 31/12/12: 3.996.294).