Leasinvest Real Estate Comm. VA: Update Covid-19-impact – Jaarlijks financieel verslag 2019

- Gereglementeerd persbericht

De maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken hebben een belangrijke impact op de globale economie en bijgevolg ook op onze vennootschap.

Onze eerste aandacht gaat uit naar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, alsook van onze huurders, leveranciers en gebruikers van de ruimten die wij verhuren of ter beschikking stellen.

Wij zijn in direct contact met onze huurders om de situatie op individuele basis te evalueren.

Het retailgedeelte van onze geconsolideerde vastgoedportefeuille ondervindt op vandaag de meeste impact. De huidige omstandigheden doen evenwel vooralsnog geen afbreuk aan de contractuele huurverplichtingen, tenzij anders bepaald door plaatselijke wetgeving of reglementeringen.

Als gereglementeerde vastgoedvennootschap met een vastgoedportefeuille verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (53%), België (31%) en Oostenrijk (16%) en aanwezig in de activaklassen kantoren (46%), retail (48%) en logistiek (6%) is de vennootschap gedeeltelijk blootgesteld aan mogelijke gevolgen van bovenvermelde maatregelen.

Zonder uitzonderlijke omstandigheden zouden de huurinkomsten in 2020 op een gelijkaardig niveau als vorig jaar gelegen hebben. Gezien de strikte beperkende overheidsmaatregelen genomen in het kader van de strijd tegen het Covid-19 virus sinds midden maart 2020 in de 3 landen waarin Leasinvest Real Estate actief is, en afhankelijk van de duurtijd van deze maatregelen, kan dit, vooral in het segment “retail”, een aanzienlijke vermindering van de ontvangen huur en een verhoging van de huurachterstallen tot gevolg hebben aangezien een substantieel deel van de huurders zich verplicht zag de deuren te sluiten en sommige van deze huurders hiervoor dreigen een compensatie te vragen bij Leasinvest Real Estate als eigenaar van de betrokken gebouwen.

Ook verwachten wij een impact op de waardering van de participatie (10,70%) die wij in Retail Estates aanhouden, aangezien de beurskoers van dit aandeel sterk gedaald is in de afgelopen weken.

Gezien de onzekerheid over de duur en de impact van de maatregelen die door de diverse overheden werden genomen, kan de vennootschap op dit ogenblik geen inschatting maken over de impact op de resultaten 2020 van de vennootschap. De schuldgraad wordt wel verwacht te stijgen op 31 maart 2020, om evenwel onder de grens van 60% te blijven. De vennootschap monitort de impact van de maatregelen in de markten waarin zij actief is op continue basis en zal verdere investeringen in deze context evalueren.

Wij wensen evenwel te benadrukken dat Leasinvest Real Estate beschikt over solide vaste aandeelhouders, een kwalitatieve vastgoedportefeuille, bevestigde en voldoende kredietlijnen (headroom van ca. € 90 miljoen op 31 december 2019) en goede relaties met haar banken om deze periode te kunnen overbruggen.

Ook wensen wij te bevestigen dat voormelde gebeurtenissen geen impact op de gebeurtenissen van het afgesloten boekjaar 2019 hebben zoals ook voorzien in ons Jaarlijks financieel verslag 2019 dat op heden beschikbaar is op https://www.leasinvest.be/nl/investor-relations/reports/. Bjigevolg en zoals door ons aangekondigd op 19 februari, zal dus ook op de eerstkomende algemene vergadering van 18 mei worden voorgesteld om een dividend van 5,25 EUR bruto per aandeel uit te keren.

Iedereen die een gedrukt exemplaar van het jaarlijks financieel verslag 2019 wenst te ontvangen, wordt verzocht zich te registreren op https://www.leasinvest.be/nl/investor-relations/ir-contact/

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De vastgoedportefeuille van Leasinvest is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (53%), België (31%) en Oostenrijk (16%).

De OGVV noteert op Euronext Brussel.Bijlage