Leasinvest Real Estate - geauditeerde jaarresultaten boekjaar 2003/2004 - (periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2004)

- Gereglementeerd persbericht

Kerncijfers
Statutair
Conso
Conso
Statutair
Statutair
1/07/2003-
1/07/2002-
1/07/2001-
1/07/2000-
1/07/1999-
30/06/2004
30/06/2003
30/06/2002
30/06/2001
30/06/2000
Waarde vastgoedportefeuille (EUR)
257.488.000
266.079.000
269.519.000
200.944.970
177.288.491
Liquidatiewaarde portefeuille (EUR)*
227.865.000
235.468.141
238.512.389
177.827.407
156.892.470
Aantal aandelen
2.830.371
2.830.366
2.830.366
2.725.624
2.525.124
Waarde nettoactief (NAV) (EUR) (2)
148.944.748
151.287.586
152.819.886
145.525.712
134.161.935
Netto actiefwaarde per aandeel (EUR) (2)
52,62
53,45
53,99
53,39
53,13
Netto actiefwaarde per aandeel (EUR) (3)
56,35
57,55
57,95
57,19
56,81
Bezettingsgraad (4)
94,13%
96,24%
97,11%
94,20%
92,30%
Bezettingsgraad (5)
94,43%
97,77%
100,00%
98,50%
98,00%
Huurrendement (4)
7,70%
7,85%
7,77%
7,51%
7,23%
Huurrendement (5)
7,71%
7,97%
8,01%
7,86%
7,69%
Schuldgraad (6)
41,06%
41,38%
44,94%
27,28%
25,65%
Pay out ratio (%)
93%
93%
93%
92%
89%
Dividendgroei (%)
-9,02%
3,54%
4,21%
3,26%
Dividendrendement (%) (7)
6,75%
7,74%
7,62%
7,75%
7,07%
(1) liquidatiewaarde is de geschatte waarde, na aftrek van 13% kosten
(2) ex-dividend
(3) inclusief dividend
(4) exclusief huurgarantie
(5) inclusief huurgarantie
(6) inclusief provisies exit taks voor 30/06/02 en 30/06/03 en 30/06/04
(7) Brutodividend / gemiddelde beurskoers
Noot: voor 30/06/2002 en 30/06/2003 betreffen het geconsolideerde cijfers (incl. Brussimmo NV en Ekiport NV)
 
Balans en resultatenrekening
 
Balans (x 1.000 EUR)
Statutair
Conso
Conso
Statutair
Statutair
1/07/2003
1/07/2002-
1/07/2001-
1/07/2000-
1/07/1999-
30/06/2004
30/06/2003
30/06/2002
30/06/2001
30/06/2000
ACTIVA
1000
1000
VASTE ACTIVA
258.161
266.079
269.519
200.945
177.288
Materiële vaste activa
257.488
266.079
269.519
200.945
177.288
Financiële vaste activa
673
VLOTTENDE ACTIVA
9.443
8.972
19.254
5.353
8.277
Vorderingen op meer dan 1 jaar
78
131
205
274
225
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
2.519
3.501
6.714
2.136
2.539
Geldbeleggingen en liquiditeiten
6.456
5.200
11.947
2.729
5.450
Overlopende rekeningen
390
140
388
214
63
TOTAAL DER ACTIVA
267.604
275.051
288.773
206.298
185.565
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
148.945
151.287
152.820
145.526
134.162
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
3.573
4.173
2.476
669
543
SCHULDEN
115.086
119.591
133.477
60.103
50.860
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
41.550
7.475
46
46
Financiële schulden op ten hoogste 1 jaar
50.137
98.180
89.463
44.240
34.896
Handels- en belastingsschulden
5.205
3.422
2.464
2.240
3.197
Overige schulden
12.250
12.476
28.278
9.744
9.463
Overlopende rekeningen
5.944
5.513
5.797
3.833
3.258
TOTAAL DER PASSIVA
267.604
275.051
288.773
206.298
185.565
Solvabiliteit (%)
55,66
55,00
52,92
70,54
72,30
Schuldgraad (%) (1)
41,06
42,33
44,94
27,28
25,65
(1) exclusief overlopende rekeningen
voor 30/06/2002, 30/06/2003 en 30/06/2004: inclusief provisies exit taks ten belope van respectievelijk € 2.108.040, 2.364.978 € en 734.352 €
 
Resultatenrekening (x 1.000 EUR)
Statutair
Conso
Conso
Statutair
Statutair
1/07/2003-
1/07/2002-
1/07/2001-
1/7/2000-
1/7/1999-
30/06/2004
30/06/2003
30/06/2002
30/06/2001
30/06/2000
OPERATIONEEL RESULTAAT
Bedrijfsopbrengsten
22.689
23.955
20.265
15.822
15.424
Bedrijfskosten
-7.262
-7.007
-5.015
-4.342
-3.929
Bedrijfsresultaat
15.427
16.948
15.250
11.480
11.495
Financiële opbrengsten
1.384
1.363
1.471
819
121
Financiële kosten
-5.117
-5.427
-4.316
-2.504
-1.249
Belastingen op het resultaat
-209
-142
-10
646
48
Operationeel resultaat
11.485
12.742
12.395
10.441
10.415
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Meer-en minderwaarde op de realisatie van portefeuillebestanddelen
-140
109
Tegenboeking van vroeger geboekte waardeschommelingen op
-84
gerealiseerde portefeuillebestanddelen
Schommelingen in de marktwaarde van de portefeuillebestanddelen
-3.000
-2.702
429
613
2.598
Vastgoed in portefeuille op het einde van het jaar
-2.793
-2.702
429
613
2.598
Tegenboeking van vroeger geboekte waardeschommelingen op
-207
gerealiseerde portefeuillebestanddelen (1)
Resultaat op de portefeuille
-3.140
-2.677
429
613
2.598
UITZONDERLIJK RESULTAAT
Uitzonderlijke opbrengsten
7
Uitzonderlijke kosten
-19
Winst van het boekjaar
8.345
10.072
12.806
11.054
13.013
(1) Cfr. Advies Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 9 februari 2004.
 
Toelichting bij de balans en resultatenrekening van het boekjaar 2003/2004
 
De bedrijfsopbrengsten (exclusief doorfacturaties van kosten ten bedrage van € 2,10 miljoen) bedragen € 20,6 miljoen.
 
Tijdens het boekjaar werd er een bedrag van € 20,4 miljoen aan huurgelden (exclusief huurgarantie (1)) geïnd, hetzij 2,26% minder dan verleden jaar. Deze daling is voornamelijk het gevolg van enerzijds de licht hogere leegstand t.o.v. verleden jaar en anderzijds de gederfde huurinkomsten tengevolge van de verkopen van gebouwen in dit en vorig boekjaar.
 
De bezettingsgraad bedraagt 94,13% (exclusief huurgarantie) tegenover 96,24% in het vorige boekjaar en het huurrendement 7,70% (7,85% op 30/06/2003).
 
Het bedrijfsresultaat bedraagt € 15,4 miljoen tegenover € 16,9 miljoen per 30/06/2003, hetzij een daling van 8,97%, door bovenvermelde lagere inkomsten, door het uitvoeren van meer onderhouds- en renovatiewerken en éénmalige kosten (2). Per aandeel komt dit neer op een bedrijfsresultaat van € 5,45 (€ 5,99 op 30/06/2003).
 
Het netto-financieel resultaat is verbeterd en bedraagt € -3,7 mio (8,12% lager dan verleden jaar), voornamelijk door het effect van de lagere rentevoeten, het goed renterisicobeheer en de licht lagere schulden.
 
Het boekjaar sloot af met een operationeel resultaat van € 11,5 miljoen of € 4,06 per aandeel (€ 4,50 op 30/06/2003) en een netto winst van € 8,3 miljoen, wat neerkomt op een netto-winst per aandeel op 30 juni 2004 van € 2,95 in vergelijking met € 3,56 het jaar voordien. Het verschil tussen beide is de negatieve bijdrage van de waardeschommelingen van de portefeuille ten belope van € 3 miljoen. De neerwaartse correctie van de portefeuille weerspiegelt de globale vastgoedmarkt. Het betreft minwaarden op de gebouwen Extensa Square (Evere), Riverside Business Park (Anderlecht) en Axxes Business Park (Gent), die niet konden opgevangen worden door een belangrijke meerwaarde op het gebouw Trierstaat verhuurd op 27 jaar aan het Comité van de Regio's van de Europese Unie.
 
De netto-cashflow (3) per aandeel (CFS) bedroeg € 4,45 ten opzichte van € 5,04 op 30/06/2003.
 
Het eigen vermogen eindigde op € 148,9 miljoen, wat neerkomt op een netto-actiefwaarde per aandeel (exclusief dividend) op 30 juni 2004 van € 52,62 in vergelijking met € 53,45 het jaar voordien. De negatieve schommeling in marktwaarde van de portefeuille verklaart deze daling.
 
De investeringswaarde van de vastgoedportefeuille werd door de vastgoedexperten geschat op € 257,5 miljoen, na verkoop van de hierna vermelde gebouwen. Daardoor bedraagt de waarde van de portefeuille op vergelijkbare basis € 1.719.000 of 0,66% minder dan de investeringswaarde op 30/06/2003. De liquidatiewaarde (4) van de portefeuille bedraagt € 227,9 miljoen. De schuldgraad daalde van 41,38% (5) naar 41,06% (5).
 
Belangrijke gebeurtenissen boekjaar 2003/2004
 
Gedurende het boekjaar heeft Leasinvest Real Estate een acquisitief erfpacht van 27 jaar afgesloten met het Comité van de Regio's van de Europese Unie voor het gebouw gelegen op de hoek van de Trierstraat en de Belliardstraat te Brussel. Deze erfpacht gaat in vanaf 1 februari 2005. Als gevolg hiervan, werd dit gebouw in belangrijke mate geherwaardeerd.
 
In het voorbije boekjaar 2003/2004 werden er geen investeringen verricht.
 
Enkele kleinere panden uit de portfolio werden verkocht met een lichte minwaarde. Het betreft de panden gelegen aan de Britselei 3-9 en de Mechelsesteenweg 30-34 te Antwerpen en aan de Kontichsesteenweg 17 & 38 te Aartselaar. Deze verkopen passen in het dynamisch beheer van de portfolio.
 
Belangrijke gebeurtenissen die zich na het afsluiten van het boekjaar hebben voorgedaan
 
Na afsluitingsdatum van de rekeningen hebben er geen bijzondere gebeurtenissen of feiten plaatsgevonden die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de resultaten of de verdere ontwikkelingen van Leasinvest Real Estate, behoudens hetgeen hierna vermeld.
 
Op 16 juli 2004 werd er een kaderovereenkomst afgesloten tussen Leasinvest Real Estate, haar statutaire zaakvoerder Leasinvest Real Estate Management NV, Leasinvest NV en AXA Belgium NV teneinde de groei van de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate te ondersteunen.
 
Deze kaderovereenkomst voorziet dat AXA Belgium zal toetreden tot het kapitaal van Leasinvest Real Estate door toekomstige inbrengen van vastgoed tegen creatie van nieuwe aandelen van Leasinvest Real Estate. Indien de voorgenomen investering volledig wordt gerealiseerd, zullen Leasinvest NV en AXA Belgium elk een participatie van ongeveer 29% bezitten in Leasinvest Real Estate.
 
De aandeelhoudersstructuur van de statutaire zaakvoerder ondergaat geen wijziging en blijft een 100% dochtervennootschap van Leasinvest NV. AXA Belgium zal wel vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder.
 
Het princiepsakkoord werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen van de diverse afzonderlijke stappen van de voorgenomen investering.
 
Bestemming van het resultaat - dividenduitkering
 
De totale te bestemmen winst van het huidig boekjaar 2003/2004 bedraagt € 14.545.925,58, inclusief de overgedragen winst van het voorbije boekjaar van € 3.201.125,59.
 
Leasinvest Real Estate zal aan de algemene aandeelhoudersvergadering op 18 oktober 2004 voorstellen om € 3.988.641,75 over te dragen naar volgend jaar en € 10.557.283,83 uit te keren als dividend.
 
Het voorgesteld dividend komt neer op een payout ratio van 93,06%, net als vorig jaar (93%), en is aanzienlijk hoger dan de minimale 80% zoals opgelegd door het K.B. van 10 april 1995 op de vastgoedbevaks.
 
Onder voorbehoud van goedkeuring, zal het dividend bruto € 3,73 (t.o.v. bruto € 4,10 verleden jaar) en netto, vrij van roerende voorheffing, € 3,17 (t.o.v. netto € 3,49 verleden jaar) bedragen voor alle 2.830.371 aandelen.
 
De betaling van het dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon n° 5 vanaf 25 oktober 2004 aan de loketten van ING Bank, Dexia Bank, Fortis Bank en Bank Degroof.
 
Vooruitzichten
 
Niettegenstaande de moeilijke markt heeft de Vennootschap het voorbije boekjaar goed stand gehouden.
Dankzij het recentelijk gesloten samenwerkingsakkoord met AXA Belgium NV heeft de Vennootschap de basis gelegd voor een belangrijk investeringsprogramma dat in de komende twee jaren zijn uitwerking zal kennen en zal zorgen voor een verdere verbetering van haar financiële ratio's.
 
Aandeelhoudersstructuur
 
De aandeelhoudersstructuur is sinds 31/03/2004 ongewijzigd
Aantal aandelen
%
Leasinvest Groep
1.154.047
40,77
Free float
1.676.324
59,23
Totaal
2.830.371
100
 
Jaarbrochure
 
De jaarbrochure, die de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris omvat, is beschikbaar vanaf 30/09/2004 en kan op eenvoudige aanvraag worden bekomen op volgend adres:
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Mechelsesteenweg 34 (administratieve zetel)
2018 Antwerpen
T +32 3 238 98 77
F +32 3 237 52 99
Bezoek onze nieuwe site: www.leasinvest-realestate.com (brochure download bij beleggersinformatie, financiële verslagen)
 
Leasinvest Real Estate
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve kantoorgebouwen gelegen in de driehoek Brussel / Gent / Antwerpen, alsook in kwalitatieve en goedgelegen logistieke gebouwen en winkels.
De beleggingswaarde op 30 juni 2004 bedraagt € 257,5 miljoen. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 180.000 m2, gelegen op 14 verschillende locaties en verspreid over 35 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van € 162,5 miljoen (waarde 18 augustus 2004).
 
(1) De huurgaranties, waarvan de termijnen ondertussen zijn verstreken, bedroegen over het voorbije boekjaar € 8.364,91.
(2) Eénmalige kosten betreffen makelaarskosten in het kader van de transactie met het Comité van de Regio's van de Europese Unie en kosten verbonden aan de fusie tussen Leasinvest Real Estate en haar twee dochtervennootschappen.
(3) Netto cashflow = operationeel resultaat plus de toevoegingen aan waardeverminderingen op handelsvorderingen en de toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen, plus de gerealiseerde meer- of minderwaarden op de portefeuille, plus het uitzonderlijk resultaat. CFS = cashflow per share.
(4) Liquidatiewaarde is de geschatte waarde, na aftrek van 13% kosten.
(5) Inclusief provisies exittaks.