Leasinvest Real Estate - geauditeerde jaarresultaten boekjaar 2006/2007 (periode van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007)

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate realiseerde een forse toename van het geconsolideerd netto-resultaat (deel groep) van 19,7 miljoen EUR (hetzij 5,94 EUR per aandeel) op 30 juni 2006 naar 34,9 miljoen EUR (hetzij 8,71 EUR per aandeel) op 30 juni 2007 (+ 77%, hetzij +47% per aandeel), dankzij:
 
-          de bijdrage van de Luxemburgse participatie Leasinvest Immo Lux en van de acquisitie in het boekjaar 2005/2006 van de "Extensa" portefeuille
-          waardetoenames van de portefeuille (16,6 miljoen EUR)
-          en een gerealiseerde netto meerwaarde op de verkoop van twee gebouwen ("Extensa Square") (1,49 miljoen EUR)
 
Het verwacht bruto dividend voor het boekjaar 2006/2007 bedraagt 3,8 EUR per aandeel t.o.v. 3,75 EUR verleden boekjaar, hetzij een stijging van 1,33%.
 
 
1. Geconsolideerde kerncijfers vastgoedportefeuille


 
Het geconsolideerde vastgoedpatrimonium van Leasinvest Real Estate op 30 juni 2007 is samengesteld uit 50 gebouwen in exploitatie met een totale oppervlakte van 266.247 m2, waarvan 38 gebouwen in België en 12 in Luxemburg.
Het kantorengebouw Bian in Luxemburg en de kasteelhoeve "Torenhof" gelegen in Merelbeke (zie infra "acquisities") worden volledig gerenoveerd en worden bijgevolg niet mee opgenomen in de kerncijfers van het vastgoedpatrimonium[1].
De waarde van de gebouwen in exploitatie per 30 juni 2007 bedroeg in reële waarde ("fair value") 445,86 miljoen EUR, hetzij een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar (467,18 miljoen EUR). Deze daling is o.m. het gevolg van de verkoop van 2 kantoorgebouwen die deel uitmaken van "Extensa Square" te Brussel en de verkoop van een gebouw gelegen in Wommelgem.
De totale waarde van het vastgoed, inclusief de projectontwikkelingen, bedroeg per 30 juni 2007 459,26 miljoen EUR.
 
Het huurrendement van het vastgoedpatrimonium in exploitatie o.b.v. de reële waarde bedroeg afgelopen boekjaar 7,22% (tegenover 7,45% per 30 juni 2006), en o.b.v. de investeringswaarde 7,04% (tegenover 7,26% per 30 juni 2006).
 
Dankzij succesvolle commerciële inspanningen in België en Luxemburg slaagde Leasinvest Real Estate erin de bezettingsgraad, enkel van toepassing op de gebouwen in exploitatie (exclusief projectontwikkeling), te verhogen van 95,87% op 30 juni 2006 naar 97,01% op 30 juni 2007.
De bezettingsgraad van de Belgische portefeuille en de Luxemburgse portefeuille bedroegen resp. 97% (96,19% per 30 juni 2006) en 97,03% (95,14% per 30 juni 2006).
 
 
2. Geconsolideerde kerncijfers IFRS 
3. Geconsolideerde balans en resultatenrekening


 
  
 
4. Toelichting bij de geconsolideerde balans en resultatenrekening van het boekjaar 2006/2007
 
In het eerste kwartaal van het afgelopen boekjaar werd Leasinvest Real Estate 100% aandeelhouder van Square de Meeûs 5-6 NV (30 juni 2006: 50,07%). Vervolgens werd in december 2006 overgegaan tot een fusie door overneming, waarbij 204 nieuwe aandelen [2] Leasinvest Real Estate werden uitgegeven. Sindsdien bedraagt het totaal aantal aandelen 4.012.832.
 
a) Resultatenrekening
 
Er dient opgemerkt te worden dat in het boekjaar 2005/2006 de vennootschappen Warehouse Finance NV, De Leewe NV en Logistics Finance NV ("Extensa portefeuille") nog niet hebben bijgedragen tot het courant resultaat van Leasinvest Real Estate [3] en dat de bijdrage van Leasinvest Immo Lux en Leasinvest Immo Lux Conseil beperkt was tot 6 maanden.
Bijgevolg zijn de huuropbrengsten met 38% gestegen naar 33,2 miljoen EUR ten opzichte van 24 miljoen EUR het jaar voordien. Indien in de berekening van de totale huurinkomsten van het vorige boekjaar rekening wordt gehouden met 12 maanden huurinkomsten voor Leasinvest Immo Lux en de Extensa portefeuille, dan zou de toename 1,1% bedragen, dit niettegenstaande de verkoop van Extensa Square en Wommelgem, en de leegstand van het gebouw Bian te Luxemburg (wegens renovatie).
 
De toename van de vastgoedkosten bedroeg 16% tot 5,9 miljoen EUR (5,1 miljoen EUR per 30 juni 2006) en houdt rekening met de volledige jaarimpact van de managementfee van Leasinvest Real Estate Management NV (de statutaire zaakvoerder van de bevak) berekend op de volledige vastgoedportefeuille [4] en hogere makelaarscommissies resulterend in een verdere verbetering van de bezettingsgraad van de portefeuille.
 
De stijging van de algemene kosten van de vennootschap van 0,8 miljoen EUR naar 1,9 miljoen EUR is o.m. toe te schrijven aan eenmalige advieskosten.
 
De andere operationele kosten en opbrengsten zijn in belangrijke mate gedaald van een opbrengst van 5,2 miljoen EUR tot 0,4 miljoen EUR. In het boekjaar eindigend op 30 juni 2006 bevatte deze rubriek een belangrijke eenmalige badwill[5] t.w.v. 5,2 miljoen EUR op de acquisitie van Leasinvest Immo Lux en de Extensa portefeuille. Dit boekjaar is slechts een badwill opgenomen van 0,8 miljoen EUR naar aanleiding van de acquisitie van de resterende aandelen Square De Meeûs, en 0,2 miljoen EUR ten gevolge van de verhoging van de participatie in Leasinvest Immo Lux van 90,12% (30 juni 2006) naar 96,04%.
 
Het resultaat van de portefeuille bestaat uit de gerealiseerde meerwaarde van 1,5 miljoen EUR op de verkoop van Extensa Square enerzijds en een positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille van 16,6 miljoen EUR (3,9 miljoen EUR per 30 juni 2006) anderzijds. Mede dankzij de forse toename van het portefeuilleresultaat is het operationeel resultaat gestegen met 61% ten opzichte van vorig boekjaar nl. 43,7 miljoen EUR per 30 juni 2007 tegenover 27,1 miljoen EUR per 30 juni 2006.
 
De financiering met bankschulden van de acquisitie van Leasinvest Immo Lux vorig boekjaar leidde tot een toename van de financiële kosten. De impact van de stijgende marktrente op de financiële lasten werd gedeeltelijk getemperd door een adequaat rente-indekkingsbeleid.
 
Het recurrent nettoresultaat, abstractie makend van het portefeuilleresultaat en de badwill, eindigde op 16,34 miljoen EUR (d.i. 4,07 EUR per aandeel) ten opzichte van 14,2 miljoen EUR (d.i. 4,27 EUR per aandeel) vorig boekjaar, hetzij een toename van 16% (d.i. een daling van  5 % per aandeel).
 
Het nettoresultaat, aandeel groep, is toegenomen met 77% en bedraagt 34,9 miljoen EUR t.o.v. 19,7 miljoen EUR vorig boekjaar. In termen van nettoresultaat per aandeel [6] geeft dit 8,71 EUR voor 30 juni 2007 tegenover 5,94 EUR voor een jaar eerder, hetzij een toename van 47%.
 
b) Balans
 
De reële waarde van de vastgoedbeleggingen en van de activa bestemd voor verkoop werd door de vastgoedexperten geschat op 445,86 miljoen EUR. De reële waarde wordt opgenomen in de geconsolideerde balans door toepassing van de normen IAS 40 en IFRS 5 en wordt bekomen door van de investeringswaarde de mutatiekosten af te trekken.
 
De investeringwaarde van de portefeuille is de waarde zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen, vóór aftrek van mutatiekosten. In termen van investeringwaarde bedroeg het vastgoed 457,3 miljoen EUR (479,17 miljoen EUR per 30 juni 2006).
 
De daling van de vastgoedportefeuille wordt enerzijds verklaard door de verkoop in het tweede semester van 2006/2007 van het gebouw gelegen te Wommelgem (reële waarde 30 juni 2006: 2,5 miljoen EUR) en van 2 kantoorgebouwen die deel uitmaken van "Extensa Square" te Brussel (reële waarde 30 juni 2006: 25,1 miljoen EUR). Anderzijds worden het kantoorgebouw Bian in Luxemburg en de nieuwe kasteelhoeve "Torenhof" gelegen in Merelbeke (zie hierna 5. Acquisitie), wegens volledige renovatie opgenomen als projectontwikkelingen.
 
De activa bestemd voor verkoop omvat het gebouw Aubépines in Luxemburg waarvoor op 4 juli 2007 een verkoopsovereenkomst werd afgesloten.
 
Het eigen vermogen, aandeel groep bedroeg op 30 juni 2007 262,1 miljoen EUR ten opzichte van 237,8 miljoen EUR eind vorig boekjaar.
 
De schuldgraad, berekend volgens het KB van 21 juni 2006, daalde van 44,15 % (30 juni 2006) naar 40,93% op 30 juni 2007, omwille van de gerealiseerde verkopen van "Extensa Square" en Wommelgem in het 2e semester, waarbij de geïnde gelden werden aangewend om leningen aan te zuiveren. Op basis van de maximale toegestane schuldgraad van 65% had Leasinvest Real Estate nog een investeringscapaciteit van 328 miljoen EUR op 30 juni 2007.
 
 
5. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het boekjaar 2006/2007
 
Desinvesteringen
 
Leasinvest Real Estate heeft de 2 kantoorgebouwen die deel uitmaken van "Extensa Square" te Brussel en het gebouw gelegen te Wommelgem gedesinvesteerd in het tweede semester van 2006/2007.
 
Acquisitie
 
Leasinvest Real Estate heeft tijdens het derde kwartaal van het boekjaar 2006/2007 een kasteelhoeve genaamd "Torenhof "verworven en dit voor een bedrag van 1,5 miljoen EUR. Dit pand zal worden gerenoveerd als facilitair dienstencentrum voor de aanpalende fase I van het Axxes Business Park te Merelbeke (Gent). Het Torenhof zal volledig operationeel zijn in het voorjaar van 2008.
 
Voorwaardelijk en vrijwillig openbaar tegenbod tot overname in contanten op Immo-Croissance
 
In functie van de complementariteit met de portefeuille van Leasinvest Immo Lux maakte Leasinvest Real Estate op 26 juni 2007 haar intentie bekend om een voorwaardelijk en vrijwillig openbaar tegenbod te lanceren tot overname in contanten van alle distributie- en kapitalisatieaandelen uitgegeven door de Luxemburgse collectieve beleggingsinstelling Immo-Croissance. Ingevolge het te hoge tegenbod door de IJslandse groep Baugur, heeft de zaakvoerder van Leasinvest Real Estate besloten om haar bod in te trekken.
 
 
6. Belangrijkste gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar 2006/2007
 
Desinvestering
 
Op 4 juli heeft Leasinvest Immo Lux het gebouw Aubépines gelegen in het Groothertogdom Luxemburg verkocht aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgse toezichthoudende bankautoriteit. Op deze verkoop werd een meerwaarde gerealiseerd van 3,7 miljoen EUR.
 
 
7. Bestemming van het resultaat - dividenduitkering
 
De te bestemmen winst van het huidig boekjaar 2006/2007 bedraagt 17.046.902,54 EUR. Rekening houdend met de overgedragen winst van het voorbije boekjaar van EUR 7.810.240,87 levert dit een te bestemmen winst op van 24.857.143,41 EUR.
 
De Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder stelt aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voor om de te bestemmen winst van 24.857.143,41 EUR te bestemmen als volgt:
 
-          9.608.381,81 EUR over te dragen naar volgend jaar en
-          15.248.761,60 EUR uit te keren als dividend.
 
Het voorgestelde dividend bedraagt 126% van het enkelvoudig verplicht uit te keren resultaat (t.o.v. 114% verleden jaar), en is aanzienlijk hoger dan de minimale 80% van het gecorrigeerd resultaat zoals opgelegd door het K.B. van 21 juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks.
 
Aldus bedraagt het dividend bruto 3,8 EUR ten opzichte van 3,75 EUR in het boekjaar 2005/2006 en netto, vrij van roerende voorheffing, 3,23 EUR (ten opzichte van 3,19 EUR in het boekjaar 2005/2006) volgens de dividendgerechtigdheid van alle 4.012.832 aandelen[7].
 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen afgifte van coupon n° 8 vanaf 22/10/07 aan de loketten van ING Bank, Dexia Bank, Fortis Bank en Bank Degroof.
 
 
8. Verklaring Commissaris
 
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat ze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het communiqué, zouden
moeten doorgevoerd worden.
 
 
9. Vooruitzichten
 
Gegeven de verkoop van de 2 gebouwen gelegen te Brussel, gerealiseerd in het vorig boekjaar, de verkoop van het gebouw "Aubépines" gerealiseerd begin van het huidig boekjaar en het feit dat het gebouw "Bian" in renovatie is, zullen de huuropbrengsten voor het huidig boekjaar dalen. De gerealiseerde meerwaarde op het gebouw "Aubépines" zou het verlies aan huuropbrengsten dienen te compenseren. Buiten onvoorziene omstandigheden en zonder rekening te houden met portefeuillewaardeschommelingen, wordt er voor het boekjaar 2007/2008 een nettoresultaat verwacht in lijn met dat van het boekjaar 2006/2007.
 
 
10. Jaarbrochure
 
De jaarbrochure, die de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris omvat, is beschikbaar vanaf 30/09/2007 en kan op eenvoudige aanvraag worden bekomen op volgend adres:
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Mechelsesteenweg 34 (administratieve zetel)
2018 Antwerpen
T +32 3 238 98 77
F +32 3 237 52 99
W www.leasinvest-realestate.com (brochure download bij beleggersinformatie, financiële verslagen)
 
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
 
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 276,4 miljoen EUR (waarde op 16 augustus 2007).
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
 
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
[1] Het gebouw Bian in Luxemburg en de kasteelhoeve "Torenhof" zijn opgenomen in de balans in de rubriek "Projectontwikkelingen".
[2] De nieuw uitgegeven aandelen delen in de winst vanaf 1 juni 2006.
[3] De Extensa portefeuille heeft wel bijgedragen tot het netto-resultaat van het boekjaar 2005/2006 via de component "badwill".
[4] De geconsolideerde vastgoedportefeuille houdt rekening met de integrale consolidatie van Leasinvest Immo Lux (voorheen Dexia Immo Lux), waarin Leasinvest Real Estate 96,04% aanhield op 30 juni 2007, en de Extensa portefeuille.
[5] Badwill of negatieve goodwill is gelijk aan het bedrag waarmee het belang van de overnemende partij in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie op datum van de transactie overschrijdt.
[6] Op 30 juni 2007 bedroeg het aantal dividendgerechtigde aandelen 4.012.832; per 30 juni 2006 bedroeg dit 3.318.241.
[7] Naar aanleiding van de kapitaalsverhoging die heeft plaatsgevonden bij de fusie van Square de Meeûs NV met Leasinvest Real Estate, werden 204 nieuwe aandelen gecreëerd. Deze zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2006.