Leasinvest Real Estate - halfjaarresultaten boekjaar 2003/2004 (periode van 1 juli tot 31 december 2003)

- Gereglementeerd persbericht

Brussel, 20 februari 2004
 
Samenvatting resultaten
De semestriële winst op 31/12/2003 bedraagt 6,73 miljoen EUR wat een stijging van 49% betekent tov het semestrieel resultaat van vorig boekjaar door een beter resultaat op de portefeuille. Het operationele resultaat ligt in lijn met het vooropgesteld budget voor het boekjaar 2003-2004 en bedraagt 6,54 miljoen EUR en is ongeveer gelijk aan het operationeel resultaat op 31/12/2002. De waarde van de portefeuille, rekening houdend met de verkoop van het gebouw aan de Kontichsesteenweg 17 te Aartselaar in december 2003, is met 0,83% gestegen tov het vorige kwartaal (30/09/2003), en bedraagt 265.770.000 EUR.  De bezettingsgraad daalt naar 95,45% en de huuryield naar 7,74% (incl. huurgaranties). De schuldgraad daalt naar 38,90%, wat nog een investeringscapaciteit van bijna 50 miljoen EUR vertegenwoordigt.
 
Kerncijfers1
Eerste semester
Eerste semester
Boekjaar 2002-2003
 
 
 
bj. 2003-2004
bj. 2002-2003
 
 
 
 
1/7/2003-31/12/2003
1/7/2002-31/12/2002
1/7/2002-30/6/2003
 
 
 
Statutair
Geconsolideerd
Geconsolideerd
Portefeuille (x 1.000 EUR)
 
 
 
 
Beleggingswaarde
265 770
267 648
266 079
 
Liquidatiewaarde (1)
235 194
236 857
235 468
Huurinkomsten (x 1.000 EUR)
10 406
10 458
20 872
Schuldgraad (%) (2)
38,90
40,01
42,33
Netto-actiefwaarde per aandeel (EUR) (3)
55,78
55,59
53,45
Operationeel resultaat per aandeel (EUR)
2,31
2,31
4,50
Nettoresultaat per aandeel (EUR)
2,38
1,59
3,56
Bezettingsgraad (%)
 
 
 
 
Inclusief huurgaranties
95,45
98,07
97,77
 
Exclusief huurgaranties
95,21
96,66
96,24
Huurrendement (%)
 
 
 
 
Inclusief huurgaranties
7,74
7,94
7,97
 
Exclusief huurgaranties
7,73
7,85
7,85
Aantal aandelen
2 830 371
2 830 366
2 830 366
 
 
(1) Beleggingswaarde min theoretische discount van 13%
(2) Inclusief provisie exittaks
(3) Inclusief dividend op 31/12/03 en op 31/12/02; exclusief dividend op 30/06/2003
 
Balans (x 1.000 EUR)1
2003-2004
2002-2003
Boekjaar 2002-03
 
 
 
1/7/2003-31/12/2003
1/7/2002-31/12/2002
1/7/2002-30/6/2003
 
 
 
Statutair
Geconsolideerd
Geconsolideerd
ACTIVA
 
 
 
VASTE ACTIVA
265 770
267 648
266 079
Materiële vaste activa
265 770
267 648
266 079
VLOTTENDE ACTIVA
4 244
4 378
8 972
Vorderingen op meer dan 1 jaar
23
169
131
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
2 226
3 373
3 501
Geldbeleggingen en liquiditeiten
1 749
575
5 200
Overlopende rekeningen
246
261
140
TOTAAL DER ACTIVA
270 014
272 026
275 051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASSIVA
 
 
 
EIGEN VERMOGEN
157 891
157 333
151 287
VOORZIENINGEN
1 867
2 707
4 173
SCHULDEN
110 256
111 986
119 591
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
45 000
 
 
Financiële schulden op ten hoogste 1 jaar
52 497
102 649
98 180
Handels- en belastingsschulden
6 482
2 915
3 422
Overige schulden
1 045
986
12 476
Overlopende rekeningen
5 232
5 436
5 513
TOTAAL DER PASSIVA
270 014
272 026
275 051
 
 
 
 
 
 
Schuldratio (%)
38,90
40,01
42,33
 
 
Resultatenrekening (x 1.000 EUR)1
2003-2004
2002-2003
Boekjaar 2002-03
 
 
 
1/7/2003-31/12/2003
1/7/2002-31/12/2002
1/7/2002-30/6/2003
 
 
 
Statutair
Geconsolideerd
Geconsolideerd
OPERATIONEEL RESULTAAT
 
 
 
Bedrijfsopbrengsten
11 596
12 271
23 954
Huuromzet
10 406
10 458
20 872
Bedrijfskosten
-3 246
-3 404
-7 007
Bedrijfsresultaat
8 350
8 867
16 947
Financiële opbrengsten (1)
52
77
101
Financiële kosten (1)
-1 765
-2 287
-4 164
Belastingen op het resultaat
-95
-108
-142
Operationeel resultaat
6 543
6 549
12 742
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
 
 
 
Schommelingen in de marktwaarde
136
-2 043
-2 702
 
van de portefeuillebestanddelen
 
 
 
Meer- en minderwaarde op de realisatie
56
 
25
 
van de portefeuillebestanddelen
 
 
 
Resultaat op de portefeuille
192
-2 043
-2 677
UITZONDERLIJK RESULTAAT
 
 
 
Uitzonderlijke opbrengsten
 
7
7
TE BESTEMMEN RESULTAAT
 
 
 
Winst van het boekjaar
6 735
4 513
10 072
Bestemming van de schommeling
 
 
 
 
in de marktwaarde van de portefeuille
 
 
 
 
 
Overboeking naar de onbeschikbare reserves(-)
-136
 
 
 
 
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves (+)
 
2 043
2 702
Te bestemmen winst van het boekjaar
6 599
6 556
12 774
(1) indekkingsresultaat genet
 
Toelichting resultaten en balans eerste semester boekjaar 2003/2004
 
De huuromzet na  6 maanden blijft op hetzelfde niveau als het eerste semester van het vorig boekjaar, nl. 10,4 miljoen EUR. Dit is per saldo het resultaat van enerzijds de licht gedaalde  bezettingsgraad en de gederfde huurinkomsten tengevolge de verkopen van de gebouwen aan de Britse Lei 15 en 3-5-7 te Antwerpen tijdens het voorbije jaar en anderzijds de indexatie  van de huurinkomsten.
 
Het bedrijfsresultaat bedraagt op 31/12/2003 8,35 miljoen EUR of 5,8% lager dan het bedrijfsresultaat op 31/12/2002 dat 8,87 miljoen EUR bedroeg. Gezien de stabiele kostenstructuur (excl. doorfacturaties) ligt de oorzaak hoofdzakelijk bij het wegvallen van de huurgaranties (overige bedrijfsopbrengsten).
 
Het financieel resultaat is gunstig geëvolueerd van - 2,21 miljoen EUR op 31/12/2002 tot
- 1,71 miljoen EUR op 31/12/2003 dankzij lagere intrestvoeten en gepaste indekkingen.
 
Het operationeel resultaat eindigt op 6,54 miljoen EUR, ongeveer als het semester eindigend op 31/12/2002.
 
Het resultaat op de portefeuille bedraagt na 6 maanden + 0,19 miljoen EUR tov - 2,04 miljoen EUR op 31/12/2002 en bestaat enerzijds uit 56.000 EUR gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het gebouw aan de Britse Lei 3-5-7 en anderzijds uit 136.000 EUR positieve schommelingen van de marktwaarde van de portefeuille.  De relatief beperkte waardestijging sinds begin van het boekjaar (01/07/2003) is een zeer goede prestatie in de vastgoedsector gezien de moeilijke marktomstandigheden. De bedrijfsparken kenden een negatieve waardenevolutie overeenkomstig de algemene neerwaartse trend van de vastgoedmarkt. Dit werd evenwel gecompenseerd door positieve waardeschommelingen van kantoorgebouwen in Brussel Leopoldswijk evenals van gebouwen met lange termijn-huurcontracten.
 
Het positieve portefeuilleresultaat op 31/12/2003, brengt de winst van het semester op 6,73 miljoen EUR in vergelijking met 4,51 miljoen EUR op 31/12/2002, hetzij dus een stijging van 49%.
 
Op 31/12/2003 vertegenwoordigt de portefeuille een geschatte beleggingswaarde van 265,8 miljoen EUR, een stijging van 2,2 miljoen EUR of 0,83% ten opzichte van een kwartaal eerder (30/09/2003)  rekening houdend met de verkoop van het gebouw aan de Kontichsesteenweg 17 te Aartselaar op 30 december 2003 (1,01 miljoen EUR).
De netto actiefwaarde eindigt op 157,9 miljoen EUR, hetzij 55,78 EUR per aandeel (inclusief halfjaarlijks resultaat) versus 55,59 EUR op 31/12/2002.
 
De schuldgraad bedraagt 38,90% hetgeen een investeringscapaciteit toelaat van bijna 50 miljoen EUR. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt 95,45% en het huurrendement 7,74% (beide inclusief huurgarantie, die evenwel marginaal is (8.300 EUR)).
 
Belangrijke gebeurtenissen eerste semester 2003-2004
Het gebouw aan de Kontichsesteenweg 17 te Aartselaar werd verkocht.
 
Voor het gebouw gelegen aan de Trierstraat te Brussel en momenteel verhuurd aan EFTA (European Free Trade Organisation) werd een akkoord gesloten met het oog op het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor 27 jaar gesloten met de 'Comité van de Regio's', een Europese instelling, met als uiterste startdatum 1 februari 2005.
 
Vooruitzichten
De cijfers van het afgelopen semester liggen in lijn met het budget en mits het behoud van de bezettingsgraad en het onder controle houden van de onderhoudskosten blijven de vooropgestelde resultaten voor het boekjaar 2003-2004 binnen bereik.
 
Over Leasinvest Real Estate
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve kantoren en semi-industriële gebouwen gelegen in de driehoek Brussel/Gent/Antwerpen.
De actuele beleggingswaarde op 31 december 2003 bedraagt 265,8 miljoen EUR. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 190.000 m2, gelegen op 14  verschillende lokaties en verspreid over 38 gebouwen. 
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 152,7 miljoen EUR (waarde 31 december 2003).
 
Financiële kalender
Bekendmaking resultaten 3e kwartaal (31/03/2004): week 21 2004
Bekendmaking jaarresultaten (30/06/2004): week 35 2004
Algemene vergadering aandeelhouders: 18 oktober 2004
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 5): 25 oktober 2004
 
Aandeelhoudersstructuur
Per 14/12/2003 is de lockup verbintenis van Apollo Development NV betreffende 104.742 aandelen vervallen. Dit brengt de aandeelhoudersstructuur op 31/12/2003 op:
 
 
Aantal aandelen
%
Leasinvest Groep
1.154.047
 40,77
Free float
1.676.324
59,23
Totaal
2.830.371
100,00
 
Verslag van de commissaris inzake de tussentijdse staat van de financiële staten van Leasinvest Real Estate Comm. VA over de periode 1 juli 2003 - 31 december 2003
 
In het kader van de semestriële informatieverschaffing zijn wij overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van de cijfers van Leasinvest Real Estate Comm. VA per 31 december 2003 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap, met een balanstotaal van 270,01 miljoen EUR en een winst over de periode van 6,73 miljoen EUR.
 
Dit nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Bij dit nazicht zijn er geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen van de tussentijdse staat.
 
Brussel, 18 februari 2004
 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B 160)
Commissaris
vertegenwoordigd door
Pierre Anciaux
Vennoot
 
-----------
[1] De cijfers op 31/12/2003 (statutair) zijn integraal vergelijkbaar met de cijfers op 31/12/2002 (geconsolideerd), ten gevolge van de fusie door overname van Leasinvest Real Estate Comm. VA met haar dochterondernemingen Brussimmo NV en Ekiport NV, die werd goedgekeurd tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 28/11/2003, en dit met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 01/07/2003. Leasinvest Real Estate bezat bijna 100% van de aandelen in Brussimmo NV en Ekiport NV.
 
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen: