Leasinvest Real Estate - Halfjaarresultaten boekjaar 2004-2005 (periode van 01/07/2004-31/12/2004)

- Gereglementeerd persbericht

1. Kerncijfers
 
 
2. Balans en resultatenrekening (x 1.000 EUR)
 
 
 
 
 
3. Toelichting resultaten en balans eerste semester boekjaar 2004-2005
 
Op 31/12/04 rapporteert Leasinvest Real Estate opnieuw geconsolideerde staten, wegens de acquisitie van een meerderheidsbelang in de naamloze vennootschap Square de Meeûs 5-6. Op 31/12/03 had Leasinvest Real Estate geen filialen.
 
Het operationeel resultaat bedraagt 6,59 miljoen EUR (inclusief terugname van provisies ten belope van 1,44 miljoen EUR voor onderhoud en renovatie en exittaks ) en blijft volledig in lijn met het operationeel resultaat op 31/12/03, dat 6,54 miljoen EUR bedroeg.  Per aandeel[1] betekent dit 2,33 EUR op 31/12/04 tegenover 2,31 EUR op 31/12/03.
 
De netto huuromzet op 31/12/04 ligt 6,9% lager dan op 31/12/03 en bedraagt 9,69 miljoen EUR tegenover 10,4 miljoen EUR.  Dit verschil is te wijten aan een daling van de bezettingsgraad met 3% en een aantal desinvesteringen (Mechelsesteenweg 30/34 te Antwerpen, Kontichsesteenweg 17 te Aartselaar), die op 31/12/03 nog een huuromzet van 0,2 miljoen EUR vertegenwoordigden. De actuele bezettingsgraad bedraagt 92,4%[2] (31/12/04). De daling in de netto huuromzet werd veroorzaakt door deze 2 factoren en kon niet volledig opgevangen worden door de investeringen van het afgelopen semester (Montoyer 63 en Square de Meeûs 5-6, beiden in de Central Business District) aangezien Montoyer 63 slechts 7 dagen en Square de Meeûs slechts 1,5 maanden bijdroegen tot de huuromzet.
Op 31/12/04 bedraagt het bedrijfsresultaat 7,8 miljoen EUR, wat zich 6,6% beneden het bedrijfsresultaat van 8,35 miljoen EUR op 31/12/03 situeert.  Dankzij het onder controle houden van de operationele kostenstructuur en de positieve bijdrage van huurschade- en verbrekingsvergoedingen, heeft Leasinvest Real Estate 0,16 miljoen EUR van het huurverlies kunnen goedmaken.
 
Het financieel resultaat eindigde op  - 1,9 miljoen EUR op 31/12/04.  Op 31/12/03 was dit nog - 1,7 miljoen EUR.  Deze daling van 0,2 miljoen EUR vindt zijn verklaring in het feit dat het grootste deel van de kredieten is ingedekt aan vaste rentevoeten.
 
De rondzendbrief van de Minister van Financiën heeft duidelijkheid gebracht in de berekeningswijze van de exittaks. Daardoor konden indertijd aangelegde provisies voor exittaks van 0,73 miljoen EUR teruggenomen worden. De belastingen voor 31/12/04 zijn als gevolg positief ten belope van 0,7 miljoen EUR.
 
Het nettoresultaat bedraagt op 31/12/04 5,4 miljoen EUR tegenover 6,7 miljoen EUR voor het semester eindigend op 31/12/03.  Dit is toe te schrijven aan de waardenevolutie van de vastgoedmarkt, die geleid heeft tot een waardeschommeling van de portefeuille van -1,2 miljoen EUR.
Het aandeel van de groep in het nettoresultaat bedraagt 4,9 miljoen EUR of 1,74 EUR per aandeel. 
Op 31/12/04 vertegenwoordigt de portefeuille een geschatte beleggingswaarde van 294,9 miljoen EUR, of een stijging van 13% of 39 miljoen EUR ten opzichte van een kwartaal eerder (30/09/04). Het afgelopen kwartaal investeerde Leasinvest Real Estate in 2 gebouwen in het Central Business District in Brussel.
 
De schuldgraad bedraagt 34,58%, hetgeen een investeringscapaciteit toelaat van ongeveer 86 miljoen EUR.
 
4. Belangrijke gebeurtenissen eerste semester 2004-2005
 
Kaderovereenkomst met AXA Belgium NV
 
Op 16 juli 2004 werd er een kaderovereenkomst afgesloten tussen Leasinvest Real Estate, haar statutaire zaakvoerder Leasinvest Real Estate Management NV, Leasinvest NV en AXA Belgium NV teneinde de groei van de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate te ondersteunen.
AXA heeft inmiddels een participatie in Leasinvest Real Estate van 9,23% ingevolge de aankoop van aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding van de partiële splitsing waarvan sprake hierna, welke wordt beschouwd als een onderdeel van de uitvoering van het investeringsprogramma waartoe AXA zich heeft verbonden, zodat deze ten belope van de verworven aandelen geen inbreng van vastgoed meer moet verrichten.
 
Belangrijke investeringen in het Central Business District zijn startsein van nieuwe groeifase voor Leasinvest Real Estate
 
Leasinvest Real Estate heeft in november 2004 via de overname van de meerderheid van de aandelen van de naamloze vennootschap Square de Meeûs 5-6 een zeer goed gelegen kantoorgebouw in het Central Business District in Brussel verworven. Het gebouw is volledig verhuurd aan een diplomatieke Representatie bij de Europese Unie en een internationale associatie.
 
Leasinvest Real Estate verwierf, samen met partner AXA Belgium NV 80% van de aandelen (50,07% voor Leasinvest Real Estate en 29,93% voor Axa Belgium).
 
Het kantoorgebouw bestaat uit 5.971 m2 kantoren, 120 m2 archieven en 87 parkeerplaatsen; het werd opgericht in 1974 en in belangrijke mate gerenoveerd in verschillende fasen (periode 1996-2002). De beleggingswaarde van dit gebouw op 31/12/04 bedraagt 15,61 miljoen EUR.[3]
Op de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2004 werd aan Leasinvest Real Estate de goedkeuring gegeven om een tweede kantoorgebouw in het Central Business District te verwerven, namelijk het gebouw gelegen  Montoyerstraat 63 te 1000 Brussel. Het gebouw is volledig verhuurd aan het Europees Parlement. Dit gebouw werd verworven door Leasinvest Real Estate ingevolge de partiële splitsing van Leasinvest NV waarvoor 418.850 nieuwe aandelen van Leasinvest Real Estate werden gecreëerd. Het eigen vermogen steeg met 23,82 miljoen EUR, wat gelijk was aan de beleggingswaarde van dit gebouw.
 
Het kantoorgebouw Montoyerstraat 63 bestaat uit 6.684 m² kantoren, 61 m² archieven en 56 enkele en 6 dubbele binnenparkeerplaatsen. Het werd opgericht in 1974 en gedeeltelijk gerenoveerd in 2003.
 
Het belang van het Central Business District van Brussel in de portefeuille van Leasinvest Real Estate stijgt hiermee van 9,05 % tot 21,2 % en het aandeel kantoren neemt toe van 75,6 % tot 78,9 % (ten opzichte van 30/09/04). [3]
 
5. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het eerste semester 2004-2005

Leasinvest Real Estate maakt sinds 1 januari 2005 deel uit van de EPRA Eurozone Total Return Index.
 
Leasinvest Real Estate is het 5e vastgoedbevakaandeel dat deel uitmaakt vanaf 01 januari 2005 van de prestigieuze Europese EPRA Index. Belangrijkste criteria om hiervan deel uit te maken zijn: een free float van meer dan 50% en een verhandeld geannualiseerd volume > 25 miljoen EUR en dat gedurende 2 opeenvolgende trimesters.

Verkoop Kontichsesteenweg 38A te Aartselaar.
 
Leasinvest Real Estate ondertekende op 9 februari 2005 een principeakkoord voor de verkoop van het pand gelegen te Kontichsesteenweg 38A te Aartselaar voor een totaalbedrag van 2.275.000 EUR. De beleggingswaarde op 30/06/04 bedroeg 2.098.000 EUR, waardoor een meerwaarde van 177.000 EUR wordt gerealiseerd.
 
6. Vooruitzichten
 
Behalve uitzonderlijke omstandigheden wordt er een operationeel resultaat verwacht vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Het nettoresultaat zal meebepaald worden door de waardenevolutie van de vastgoedmarkt.
 
7. Financiële kalender
 
Boekjaar 2004-2005
Trading update 3e kwartaal (31/03/2005)                               20/05/2005
Bekendmaking jaarresultaten (30/06/2005)                            26/08/2005
Algemene vergadering aandeelhouders                                 17/10/2005
Pers- en analistenmeeting jaarresultaten                               17/10/2005
Betaalbaarstelling dividend                                                   24/10/2005
 
Boekjaar 2005-2006
Trading update 1e kwartaal (30/09/2005)                               25/11/2005
Bekendmaking halfjaarresultaten (31/12/2005)                       24/02/2006
 
8. Verslag van de commissaris inzake de tussentijdse staat van de geconsolideerde cijfers van Leasinvest Real Estate Comm. VA over de periode 1 juli 2004 - 31 december 2004
 
In het kader van de semestriële informatieverschaffing zijn wij overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van de geconsolideerde cijfers van Leasinvest Real Estate Comm. VA per 31 december 2004 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap, met een balanstotaal van 300.271.226,73 EUR en een winst over de periode van 5.403.932,23 EUR.
 
Dit nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit nazicht zijn er geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen van de tussentijdse staat.
 
Brussel, 22 februari 2005
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B 160)
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Danielle Vermaelen
Vennoot
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen gebouwen: kantoren (Brussel/Gent/Antwerpen), logistiek en retail.
De beleggingswaarde op 31 december 2004 bedraagt 294,9 miljoen EUR. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 192.000 m2, gelegen op 16 verschillende lokaties en verspreid over 39 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 168 miljoen EUR (waarde 7 februari 2005).

(*) Hierbij wordt rekening gehouden met 100% van Square de Meeüs 5-6 NV ingevolge de integrale consolidatie van deze vennootschap. Leasinvest Real Estate bezit in deze vennootschap slechts een participatie van 50% + 1.
[1] De resultaten per aandeel weergegeven in het huidige persbericht, worden berekend ten opzichte van het aantal genoteerde aandelen.  De uitgegeven, maar nog niet genoteerde aandelen (418.850), naar aanleiding van de kapitaalsverhoging voor de acquisitie van het gebouw Montoyer 63, zullen pas in de resultaten delen vanaf 23/12/2004.
[2] De bezettingsgraad wordt berekend door van de actuele huur de geschatte huur van de leegstand in mindering te brengen en dit bedrag te delen door de actuele huur.
[3]  Hierbij wordt rekening gehouden met 100% van Square de Meeüs 5-6 NV ingevolge de integrale consolidatie van deze vennootschap. Leasinvest Real Estate bezit slechts een participatie van 50% + 1 in deze vennootschap.