Leasinvest Real Estate - Halfjaarresultaten boekjaar 2006-2007 (periode van 01/07/06 - 31/12/06)

- Gereglementeerd persbericht

Verdere stijging van de bezettingsgraad tot 96,97% (31/12/05: 92,67%)
Netto courant resultaat per aandeel, aandeel groep van 2,25 EUR
(+ 34,9% ten opzichte van 1,67 EUR op 31/12/05)
Netto winst, aandeel groep, per aandeel stijging met 69%: 4,48 EUR
(2,65 EUR vorig jaar)
 
 
 
1. Kerncijfers
 
 
31/12/06
31/12/05
Patrimonium in reële waarde (1) (3) (in 1,000 EUR)
476.302
272.238
Patrimonium in investeringswaarde (2) (3) (in 1,000 EUR)
488.510
279.210
Bezettingsgraad (4)
96,97%
92,97%
Huurrendement op basis van reële waarde
7,45%
7,32%
Huurrendement op basis van investeringswaarde
7,27%
7,14%
Aantal uitgegeven aandelen
4.012.832
3.249.221
Aantal aandelen delend in het resultaat
4.012.832
3.249.221
Aantal genoteerde aandelen
4.012.628
3.249.221
Huuropbrengsten (in 1,000 EUR)
17.014
9.375
Huuropbrengsten per aandeel
4,24
2,89
Netto courant resultaat, aandeel groep (in 1,000 EUR) (5)
9.043
5.429
Netto courant resultaat per aandeel, aandeel groep
2,25
1,67
Netto resultaat, aandeel groep (in 1,000 EUR)
17.959
8.619
Netto resultaat per aandeel, aandeel groep
4,48
2,65
 
(1) reële waarde ("fair value"): de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten, zoals bepaald op p. 75 van de jaarbrochure 2005/2006, zijn afgetrokken; de reële waarde is de boekwaarde onder IFRS
(2) de investeringswaarde komt overeen met het vroeger gehanteerde begrip "beleggingswaarde" en is de waarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten, zoals bepaald op p. 75 van de jaarbrochure 2005/2006, nog niet zijn afgetrokken
(3) houdt rekening met de rubrieken "vastgoedbeleggingen" onder het vast actief en "activa bestemd voor verkoop" 
(4) de bezettingsgraad houdt rekening met alle gebouwen en wordt berekend op basis van de geschatte huurwaarde als volgt : (geschatte huur - geschatte huur op leegstand) / geschatte huur
(5) nettoresultaat min resultaat op de portefeuille
 
 
2. Toelichting op de geconsolideerde resultaten eerste semester boekjaar 2006/2007
 
De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten, zullen opgesteld worden in overeenstemming met IAS 34 en opgenomen worden in het halfjaarverslag.
 
in 1.000 EUR
 
Periode
Periode
31/12/06
31/12/05
RESULTATENREKENING
IFRS
IFRS
(+)
Huuropbrengsten
17.014
9.375
(+)
Terugneming overgedragen en verdisconteerde huren
 
 
(+/-)
Met verhuur verbonden kosten
0
-14
NETTO HUURRESULTAAT
17.014
9.361
(+)
Recuperatie van vastgoedkosten
0
0
(+)
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders
903
1.451
 
op verhuurde gebouwen
 
 
(-)
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen
-903
-1.451
VASTGOEDRESULTAAT
17.014
9.361
(-)
Technische kosten
-618
-548
(-)
Commerciële kosten
-226
-92
(-)
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
-453
-347
(-)
Beheerskosten vastgoed
-1.166
-578
(-)
Andere vastgoedkosten
-188
-132
VASTGOEDKOSTEN
-2.651
-1.697
 
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
14.363
7.665
(-)
Algemene kosten van de vennootschap
-538
-450
(-)
Andere operationele opbrengsten en kosten
1.088
 
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
14.913
7.215
 (+/-)
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
9.091
3.180
OPERATIONEEL RESULTAAT
24.004
10.395
(+)
Financiële opbrengsten
1.314
515
(-)
Interestkosten
-5.308
-1.625
(-)
Andere financiële kosten
-506
-257
FINANCIEEL RESULTAAT
-4.500
-1.368
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
19.504
9.027
(+/-)
Vennootschapsbelasting
-1.020
-227
(+/-)
Exit taks
0
0
BELASTINGEN
-1.020
-227
 
NETTO RESULTAAT
18.484
8.800
 
Toerekenbaar aan : 
 
 
 
Minderheidsbelangen
525
181
 
Aandeelhouders van de groep
17.959
8.619
 
De huuropbrengsten bedroegen op 31/12/06 17 miljoen EUR, hetzij een stijging van 81,48% ten opzichte van 31/12/05 (9,38 miljoen EUR), die te danken is aan de belangrijke aangroei van de vastgoedportefeuille, gerealiseerd tijdens de tweede helft van het afgelopen boekjaar 2005/2006, nl. de acquisitie van Leasinvest Immo Lux (ex-Dexia Immo Lux) en van een deel van de vastgoedportefeuille van Extensa Groep.
Abstractie makend van deze acquisities bedroegen de huuropbrengsten 9,92 miljoen EUR, hetzij een stijging van 5,77% ten opzichte van 31/12/05. De bezettingsgraad bij constante perimeter is gestegen van 92,97% tot 96,42%.
 
De vastgoedkosten bedragen per 31/12/06 2,65 miljoen EUR en zijn met 0,95 miljoen EUR toegenomen ten opzichte van vorig jaar en houden rekening met de managementfee van Leasinvest Real Estate Management NV, de statutaire zaakvoerder van de bevak, berekend op de volledige vastgoedportefeuille[1] en door hogere uitbetaalde verhuringcommissies aan de makelaars.

De andere operationele opbrengsten t.w.v. 1,1 miljoen EUR bestaan vnl. uit badwill[2] gerealiseerd voor een bedrag van 0,99 miljoen EUR vnl. voortkomend uit de verwerving van de resterende aandelen van haar dochtervennootschap Square de Meeûs NV (0,7 miljoen EUR).
 
Het "operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille" is toegenomen met 106,69% van 7,2 miljoen EUR tot 14,91 miljoen EUR. Bij constante perimeter 31/12/05 versus 31/12/06, met andere woorden abstractie makend van de acquisities, bedraagt het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 8,34 miljoen EUR, hetzij + 15,63% ten opzichte van 7,2 miljoen EUR op 31/12/05.
 
De variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen lagen 5,91 miljoen EUR hoger op 31/12/06 dan het semester eindigend op 31/12/05 en bedroegen 9,09 miljoen EUR (31/12/05: 3,18 miljoen EUR). 
 
Het financieel resultaat is gestegen van - 1,37 miljoen EUR naar - 4,5 miljoen EUR als gevolg van de hiervoor vernoemde belangrijke acquisities die hoofdzakelijk met bankschulden werden gefinancierd.
 
De voorzieningen voor belastingen waren hoger dan in het eerste semester van vorig boekjaar en bedroegen 1 miljoen EUR door enerzijds de geprovisioneerde exit taks i.k.v. de fusie van Square de Meeûs NV met de bevak en de voorziene te betalen belastingen binnenin de verworven vastgoedvennootschappen uit de Extensa Groep.
 
Het netto courant resultaat, aandeel groep, eindigde op 9,04 miljoen EUR ten opzichte van 5,43 miljoen EUR voor het semester 31/12/05, een stijging van 66,57 %. Per aandeel komt dit neer op een netto courant resultaat, aandeel groep van 2,25 EUR op 31/12/06 en 1,67 EUR[3] op 31/12/05.
 
Het nettoresultaat, aandeel groep, is meer dan verdubbeld en bedraagt 17,96 miljoen EUR (31/12/05: 8,62 miljoen EUR).  In termen van nettoresultaat per aandeel geeft dit 4,48 EUR voor 31/12/06 tegenover 2,65 EUR een jaar eerder, hetzij een stijging van 69,06%.
 
 
3. Toelichting op de geconsolideerde balans eerste semester boekjaar 2006/2007
 
in 1.000 EUR
31/12/06
30/06/06
ACTIVA
 
VASTE ACTIVA
451.247
469.946
Vastgoedbeleggingen
448.605
467.182
Projectontwikkelingen
106
101
Andere materiële vaste activa
35
54
Financiële vaste activa
2.501
2.609
VLOTTENDE ACTIVA
39.897
13.713
Activa bestemd voor verkoop
27.697
 
Financiële vlottende activa
2.635
2.615
Handelsvorderingen
3.000
4.697
Belastingsvorderingen en andere vlottende activa
830
357
Kas en kasequivalenten
4.705
5.518
Overlopende rekeningen
1.030
526
TOTAAL ACTIEF
491.144
483.659
PASSIVA
 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
254.556
262.555
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap
243.386
237.849
Kapitaal
44.128
44.126
Geplaatst kapitaal
44.128
44.126
Uitgiftepremies
70.622
70.611
Reserves
99.051
99.050
Resultaat
36.112
30.597
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten
-7.126
-6.910
bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen
 
 
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva
599
375
- Op indekkingsinstrumenten
599
375
MINDERHEIDSBELANGEN
11.170
24.706
VERPLICHTINGEN
236.588
221.104
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
112.584
95.581
 
Voorzieningen
26
27
 
Langlopende financiële schulden
111.800
94.800
 
a
Kredietinstellingen
111.800
94.800
 
Andere langlopende financiële verplichtingen
81
82
 
Andere langlopende verplichtingen
677
672
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
124.004
125.523
 
Voorzieningen
0
0
 
Kortlopende financiële schulden
109.227
108.524
 
c
Andere
109.227
108.524
 
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
5.903
8.529
 
 
Exit taks
2.251
2.450
 
 
Andere
3.652
6.079
 
Andere kortlopende verplichtingen
1.302
1.004
 
Overlopende rekeningen
7.572
7.466
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
491.144
483.659
 
Op 29 december 2006 werd Square de Meeûs NV, in het kader van een fusie door overneming opgeslorpt door Leasinvest Real Estate. Hierbij werden 204[4] nieuwe aandelen uitgegeven, zodat sindsdien het totale aantal aandelen 4.012.832 bedraagt.
 
Het vastgoedpatrimonium op 31/12/06 bedroeg in reële waarde ("fair value") 476,30 miljoen EUR[5], op 30/06/06 467,18 miljoen EUR. De reële waarde wordt opgenomen in de geconsolideerde balans door toepassing van de IAS 40 norm (vastgoedbeleggingen). Van de investeringswaarde werden de mutatiekosten van 7,13 miljoen EUR afgetrokken.
 
De investeringswaarde van de portefeuille, is de waarde zoals bepaald door de onafhankelijke deskundigen, vóór aftrek van mutatiekosten. In termen van investeringswaarde bedroeg het vastgoed 488,51 miljoen EUR4 vergeleken met 479,17 miljoen EUR op 30/06/06.
 
Op 31/12/06 lag het netto actief per aandeel, aandeel groep op 60,65 EUR (59,28 EUR op 30/06/06) bij een waardering van het patrimonium aan reële waarde wat een stijging van 2,31% inhoudt. Bij een waardering op basis van de investeringswaarde bedraagt dit geherwaardeerd netto actief 63,69 EUR per aandeel (62,10 EUR op 30/06/06) of een stijging van 2,56%.
 
Het eigen vermogen, aandeel groep, is gestegen tot 243,4 miljoen EUR (reële waarde) in vergelijking met 237,8 miljoen EUR op 30/06/06. Deze stijging is het gevolg van de verwerving van de resterende aandelen in Square de Meeûs NV gedurende het eerste trimester van het boekjaar en van de verdere verhoging van onze participatie in Leasinvest Immo Lux NV (ex-Dexia Immo Lux).
 
De schuldgraad, berekend volgens het KB van 21/06/06, steeg van 44,15 % (30/06/06) naar 46,61% op 31/12/06. Leasinvest Real Estate heeft nog een investeringscapaciteit van 258 miljoen EUR gebaseerd op een maximaal toegestane schuldgraad van 65%.
 
 
4. Belangrijke gebeurtenissen na afloop van het eerste semester
 
Leasinvest Real Estate heeft een principieel akkoord bereikt om de 2 kantoorgebouwen die deel uitmaken van "Extensa Square" te Brussel  te desinvesteren en ook om het gebouw gelegen te Wommelgem te verkopen en dit in het tweede semester van 2006/2007. De transactie inzake Extensa Square  is afgesloten onder een aantal opschortende voorwaarden onder meer van het bekomen van een fiscale ruling door  de koper.
 
Daarnaast heeft Leasinvest Real Estate een akkoord bereikt betreffende de verwerving in het derde kwartaal van een kasteelhoeve genaamd "Torenhof ", voornamelijk ingericht als kantoorgebouw met restaurant en dit voor een bedrag van 1,5 miljoen EUR. Dit karaktervol pand zal een meerwaarde betekenen voor wat betreft de facilitaire dienstverlening voor onze aanpalende fase I van het Axxes Business Park te Merelbeke (Gent).
 
 
5. Vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2006/2007
 
Behalve onvoorziene omstandigheden wordt er voor het boekjaar 2006/2007 een goed nettoresultaat verwacht, vóór portefeuilleresultaat en zonder rekening te houden met uitzonderlijke transacties (vb. badwill).

 
6. Financiële kalender
 
Boekjaar 2006/2007
Trading update 3e kwartaal (31/03/07)                               18/05/07
Bekendmaking jaarresultaten (30/06/07)                           24/08/07
Algemene vergadering aandeelhouders                             15/10/07
Pers- en analistenmeeting jaarresultaten                          15/10/07
Betaalbaarstelling dividend                                              22/10/07
 
Boekjaar 2007/2008
Trading update 1e kwartaal (30/09/07)                               23/11/07           
Bekendmaking halfjaarresultaten (31/12/07)                      22/02/08
 
 
7. Verslag van de commissaris over de boekhoudkundige gegevens vermeld in het halfjaarlijks communiqué van Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Wij hebben de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het halfjaarlijks communiqué van Leasinvest Real Estate Comm. VA vergeleken met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 31 december 2006, die afsluiten met een balanstotaal van 491.143.902,86 EUR en met een nettowinst (aandeel van de groep) over het semester van 17.958.688,41 EUR.  Wij bevestigen dat deze boekhoudkundige gegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten.
 
Bij deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten hebben wij een verslag van beperkt nazicht afgeleverd waarin wij verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten niet in alle materiële opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie.
 
Brussel, 22 februari 2007
 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV
Commissaris
vertegenwoordigd door
 
Christel Weymeersch
Vennoot
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 303 miljoen EUR (waarde 21 februari 2007).
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
 
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77

[1] Deze geconsolideerde vastgoedportefeuille houdt rekening met de integrale consolidatie van Leasinvest Immo Lux (ex-Dexia Immo Lux), waarin Leasinvest Real Estate 95,64% aanhield op 31/12/06.
[2] Badwill of een negatieve goodwill is gelijk aan het bedrag waarmee het belang van de overnemende partij in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie op datum van de transactie overschrijdt.
[3] Op 31/12/06 bedroeg het aantal dividendgerechtigde aandelen 4.012.832; per 31/12/05 bedroeg dit 3.249.221.
[4]  De nieuw uitgegeven aandelen delen in de winst vanaf 01/07/06.
[5] Inclusief de rubriek "activa bestemd voor verkoop" onder het vlottend actief.
 
 
Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht: