Leasinvest Real Estate - Jaarresultaten boekjaar 2014

- Gereglementeerd persbericht

  • Succesvolle verhuring op plan Royal 20
  • Hoge bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille
  • Recurrente huurinkomsten nemen met 14% toe
  • Netto courant resultaat stijgt tot € 26,1 miljoen of met 8,3%
  • Netto resultaat stijgt met 21,2% tot € 32,6 miljoen
  • Vooruitzichten 2014 zijn bevestigd
  • Verhoging dividend tot bruto € 4,55 per aandeel

1. Activiteitenverslag periode 01/01/2014-31/12/2014

1. 1 Investeringen en desinvesteringen

Acquisitie retailportefeuille in Zwitserland

Op 7 november 2014 heeft Leasinvest Real Estate via haar 100% Luxemburgse filiaal Leasinvest Immo Lux SA SICAV-SIF een kwalitatieve retailportefeuille verworven in Zwitserland. De portefeuille werd verworven van Europees retailspecialist in winkelstraten, Redevco.

De verworven retailportefeuille bestaat uit 3 zeer goed gelegen retailpanden in het kanton Vaud in het westelijke Franstalige deel van Zwitserland. Twee retailpanden zijn gelegen in belangrijk ontwikkelde retailparken in de regio's van Etoy (Littoral Park) en Villeneuve (Pré Neuf). Het derde pand is gelegen aan de hoofdwinkelstraat van Yverdon-les-Bains, de tweede belangrijkste stad in het kanton Vaud, langsheen het meer van Neuchâtel.

Deze 3 panden werden verworven voor de prijs van 45,6 miljoen CHF (inclusief registratierechten en kosten), hetzij ongeveer € 37,8 miljoen (tegen de bij aankoop geldende koers), wat lager is dan de reële waarde. De totale portefeuille heeft een oppervlakte van 11.649 m² en is volledig verhuurd aan internationale retailers zoals Fust (deel uitmakend van de tweede grootste Zwitserse retailer Coop groep), C&A, Casa, JYSK, Maxi Zoo en Heytens. De jaarlijkse netto huurinkomsten bedragen 2,8 miljoen CHF (hetzij ongeveer € 2,24 miljoen tegen de bij aankoop geldende koers). Het commercieel centrum gelegen in Etoy genereert nagenoeg de helft van de huurinkomsten van de portefeuille, terwijl 31% wordt gegenereerd door Villeneuve en 23% door Yverdon-les-Bains.

Verkoop kantoorgebouw Louizalaan 66 te Brussel

Op 27 januari 2014 heeft Leasinvest Real Estate het kantoorgebouw gelegen aan de Louizalaan 66 te Brussel verkocht aan Immo Graanmarkt BVBA voor een bedrag van € 10.350.000, wat hoger is dan de reële waarde eind 2013. Dit kantorencomplex dat gelegen is recht tegenover het Steigenberger (ex-Conrad) hotel bestaat uit 2 met elkaar verbonden gebouwen en 1 commercieel gelijkvloers. Het heeft een totale huuroppervlakte van 3.398 m² en is volledig verhuurd.

Verkoop semi-industrieel gebouw te Meer

Op 28 mei 2014 heeft Leasinvest Real Estate een semi-industrieel gebouw gelegen te Meer verkocht aan RAMA NV voor een netto bedrag van € 1.650.000, wat niet lager is dan de reële waarde eind maart 2014. Het heeft een totale huuroppervlakte van 5.015 m² en is volledig verhuurd aan Dobla, producent van hoogwaardige chocoladeversieringen.

Ondertekening verkoopcompromis voor Fase 2 van Canal Logistics te Neder-over-Heembeek

Op 31 december 2014 heeft Leasinvest Real Estate een compromis getekend ivm de verkoop van fase 2 van het logistieke gebouw Canal Logistics te Neder-over-Heembeek voor een bedrag van € 16,75 miljoen netto, wat niet lager is dan de reële waarde.

Het gebouw omvat 20.664 m² aan opslagruimte 1.250 m² kantoren en is zeer goed gelegen langs het kanaal Brussel-Charleroi, slechts 10 minuten verwijderd van het stadscentrum en van Brussels Airport.

1. 2 Ontwikkelingen en herontwikkelingen

Square de Meeûs en Montoyer 63

Leasinvest heeft de opportuniteit genomen om de panden Montoyer 63 (6.500 m²)  en Square De Meeus 5-7 (5.500 m²) herop te bouwen als Triple A buildings die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen inzake duurzaamheid en technologie.

Omwille van hun unieke ligging, te midden van het Europees kwartier, zullen zij in de markt geplaatst worden (2017/2018) waarbij het aanbod van nieuwe gebouwen beperkt zal zijn.

Deze herontwikkelingen zullen een tijdelijke invloed hebben op de huurinkomsten en het netto resultaat resp. vanaf 06/2015 en 01/2016.

De vergunningsprocedure loopt voor beide panden. Montoyer 63 is een ontwerp van SVR Architecten uit Antwerpen en Square de Meeus is een ontwerp van Assar Architecten.

1.3 Verhuringen en opzeggingen

Verlenging huurcontract met SKF te Tongeren 

SKF, waarvan het onroerende leasingcontract eind 2016 zou vervallen, heeft geopteerd voor een verdere verlenging tot eind 2025. De site omvat een 25.000 m² logistieke ruimte in Tongeren en fungeert als Europese logistieke hub voor de Zweedse multinational.

Verlenging huurcontract Monterey in Luxemburg

Het huurcontract betreffende het gebouw Monterey aan de avenue Monterey in het Groothertogdom Luxemburg werd succesvol verlengd voor een nieuwe vaste periode van 9 jaar met de huidige huurder.

Verhuring Royal20, Boulevard Royal in Luxemburg

Op 19 december 2014 heeft Leasinvest Real Estate via haar 100% dochteronderneming Leasinvest Immo Lux een voorverhuurovereenkomst afgesloten voor 100% van het prestigieuze kantoorgebouw Royal20 gelegen aan de boulevard Royal in het centrum van de stad Luxemburg.

De huurovereenkomst is afgesloten met het Luxemburgs bijhuis van de China Merchants Bank Co Ltd, de 6e grootste bank van China naar omvang van activa.

De overeenkomst zal in werking treden vanaf de oplevering van het kantoorgebouw Royal20, voorzien voor het voorjaar van 2016. In afwachting van de oplevering betrekt de China Merchants Bank een verdieping in het kantoorgebouw Monnet gelegen op de Kirchberg (zie hieronder).

Het prestigieuze Royal20 gebouw van de hand van het gerenommeerd Frans architectenbureau Agences Elisabeth & Christian de Portzamparc zal ongeveer 5.000 m² kantooroppervlakte omvatten en zal voldoen aan hoge energetische performantie-eisen. De huurovereenkomst werd afgesloten voor een periode van 10 jaar met een jaarlijkse huurprijs van € 3 miljoen.

Verdere verbetering bezettingsgraad The Crescent in Anderlecht

Door nieuwe dienstverleningsovereenkomsten in het gebouw The Crescent is de bezettingsgraad verder toegenomen tot boven de 80%. Er zijn actueel nog onderhandelingen lopende waardoor verwacht wordt dat het businesscentrum op zijn maximale capaciteit zal draaien. Door het hoge personeeelsaantal stijgt ook de verkoop van de aangeboden diensten (zoals catering, fitness, seminariecenters) waardoor de financiële bezettingsgraad hoger uitkomt.

Opzegging huurcontract Monnet in Luxemburg

De huurder Sal. Oppenheim heeft zijn huurcontract voor het kantoorpand gelegen op de Kirchberg (Luxemburg), dat verviel op 31/12/2014, opgezegd. Enkele renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden. Gegeven de zeer goede ligging van dit gebouw en de lage leegstandsgraad op deze locatie wordt er verwacht dat de wederverhuring tegen eind 2015 gerealiseerd zal zijn.

1.4 Omvorming tot Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van LRE ("BAV") die op 6 november 2014 werd gehouden, heeft de verandering van statuut van openbare vastgoedbevak naar openbare GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

LRE is verheugd met de goedkeuring van dit nieuwe statuut door haar aandeelhouders. Dit zal LRE toelaten om haar huidige activiteiten verder te zetten in het belang van de Vennootschap, haar aandeelhouders en andere stakeholders, en om zich consequent te positioneren als REIT (Real Estate Investment Trust) teneinde haar zichtbaarheid en haar begrip door de internationale beleggers te optimaliseren.

2. Geconsolideerde kerncijfers

Kerncijfers vastgoedportefeuille (1) 31/12/2014 31/12/2013
Reële waarde vastgoedportefeuille (€ 1.000)  (2) 756.327 718.234
Reële waarde vastgoedbeleggingen inclusief participatie Retail Estates (€ 1.000) (2) 808.126 759.290
Investeringswaarde vastgoedbeleggingen (€ 1.000)  (3) 770.680 731.850
Huurrendement obv reële waarde (4) (5) 7,23% 7,31%
Huurrendement obv investeringswaarde waarde (4) (5) 7,10% 7,18%
Bezettingsgraad (5) (6) 96,24% 96,90%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (jaar) 5,08 5,23

(1) De vastgoedportefeuille omvat zowel de gebouwen in exploitatie, de projectontwikkelingen, de gebouwen bestemd voor verkoop als de gebouwen voorgesteld onder financiële leasing onder IFRS.

(2) Reële waarde ('fair value'): de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten zijn afgetrokken. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS. De reële waarde van Retail Estates werd bepaald op basis van de beurskoers op 31/12/2014.

(3) De investeringswaarde is de waarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten nog niet zijn afgetrokken.

(4) Reële waarde en investeringswaarde geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield / Winssinger en Vennoten / Stadim.

(5) Voor de berekening van het huurrendement en de bezettingsgraad komen enkel de gebouwen in exploitatie in aanmerking, exlcusief de activa bestemd voor verkoop.

(6) De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde.

De geconsolideerde vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate eind 2014 omvat 34 sites (inclusief activa bestemd voor verkoop & de projectontwikkelingen) met een totale oppervlakte van 433.401 m², waarvan er 18 gelegen zijn in het Groothertogdom Luxemburg (59% t.o.v. 60% vorig boekjaar), 13 in België (36% t.o.v. 40% vorig boekjaar) en 3 in Zwitserland (5%). De verdeling naar type vastgoed is gewijzigd met nog een toename van het type retail t.o.v. kantoren.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 756,3 miljoen eind 2014 t.o.v. € 718,2 miljoen eind december 2013. De toename wordt verklaard door de investering in Zwitserland voor € 38 miljoen, de  uitgevoerde werkzaamheden voor Royal 20, gecompenseerd door de verkoop van het gebouw gelegen in de Louizalaan 66 (Brussel) in het eerste trimester van 2014 (€ -8,2 miljoen) en de verkoop van het logistieke pand gelegen te Meer (€ -1,7 miljoen).

De globale directe en indirecte vastgoedportefeuille (inclusief de participatie in Retail Estates NV) bedraagt eind 2014 bijna € 808 miljoen.

Door de gerealiseerde transacties neemt het aandeel retail toe tot 45% en neemt het aandeel kantoren in de directe portefeuille verder af naar 35%, waarvan 20% in Groothertogdom Luxemburg en 15% in België gevestigd is.

De geografische spreiding van de portefeuille ziet er vanaf heden als volgt uit: Groothertogdom Luxemburg: 59%, België: 36%, Zwitserland: 5%.

Het huurrendement van het vastgoedpatrimonium in exploitatie o.b.v. de reële waarde bedraagt 7,23% (tegenover 7,31% eind 2013), en o.b.v. de investeringswaarde 7,10% (tegenover 7,18% eind 2013).

De gegevens per aandeel zijn berekend o.b.v. het aantal aandelen op rapporteringsdatum, namelijk 4.938.870, naar aanleiding van de publieke kapitaalverhoging eind juni 2013.

Kerncijfers balans 31/12/2014 31/12/2013
Netto actief aandeel groep (€ 1.000) 336.410 335.334
Netto actief aandeel groep per aandeel 68,1 67,9
Netto actief aandeel groep per aandeel obv inv. waarde 71,0 70,7
Netto actief aandeel groep per aandeel EPRA 75,5 71,5
Totaal activa (€ 1.000) 836.914 777.867
Financiële schuld 441.155 407.602
Financiële schuldgraad (1) 54,27% 53,53%
Gemiddelde looptijd kredietlijnen (jaar) 3,2 3,7
Gemiddelde financieringskost (exclusief variaties reële waarde aanpassingen fin. instrumenten) 3,63% 3,29%
Gemiddelde looptijd afdekkingen (jaar) 6,13 5,63

(1) Wettelijke ratio berekend volgens de regelgeving op de GVV's.

Het netto resultaat, aandeel groep bedraagt € 32,6 miljoen eind 2014 t.o.v. € 26,9 miljoen eind 2013. In termen van netto resultaat per aandeel geeft deze verhouding € 6,60 eind 2014 tegenover € 5,45 eind 2013. De toename wordt verklaard door hogere huurinkomsten (+€ 5 miljoen) gecompenseerd door negatiever financieel resultaat (-€ 4,2 miljoen) grotendeels door de negatieve impact van de evolutie van de reële waarde van financiële activa en passiva. (-€ 1,7 miljoen) en hogere kosten (-€ 0,8 miljoen). Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt € 7,5 miljoen eind 2014 in vergelijking met € 1,8 miljoen eind 2013 wat de toename in het netto resultaat verklaart.

Het netto courant resultaat eind 2014 bedraagt € 26,1 miljoen (hetzij € 5,28 per aandeel), in vergelijking met een netto courant resultaat van € 24,1 miljoen (hetzij € 4,89 per aandeel) eind 2013. Deze stijging is vnl. het gevolg van de hogere huurinkomsten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Kerncijfers resultatenrekening 31/12/2014 31/12/2013
Huurinkomsten (€ 1.000) 50.175 45.186
Netto huurresultaat per aandeel 10,16 9,15
Netto courant resultaat (€ 1.000) (1) 26.062 24.128
Netto courant resultaat per aandeel (1) 5,28 4,89
Netto resultaat aandeel groep (€ 1.000) 32.572 26.928
Netto resultaat aandeel groep per aandeel 6,60 5,45
Globaal resultaat aandeel groep (€ 1.000) 21.321 37.305
Globaal resultaat aandeel groep per aandeel 4,32 7,55

(1) Het netto courant resultaat bestaat uit het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat en de variaties in reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen.

3. Vooruitzichten boekjaar 2015

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden en nieuwe investeringen verwacht de vennootschap een lager netto resultaat en netto courant resultaat te realiseren in 2015 dan in 2014 door de invloed van de geplande herontwikkelingen van Monnet en Square de Meeûs op de huurevolutie. Niettegenstaande deze evolutie verwacht de vennootschap het dividend over 2015 minimaal op hetzelfde niveau te behouden.

 

4. Financiële overzichten

Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 2014 2013
  (in € 1.000)  
(+) Huurinkomsten 50.175 45.186
(+) Terugneming overgedragen en verdisconteerde huren 0 0
(+/-) Met verhuur verbonden kosten -31 0
NETTO HUURRESULTAAT 50.145 45.186
(+) Recuperatie van vastgoedkosten 367 92
(+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 4.008 3.509
  door de huurders op verhuurde gebouwen    
(-) Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en 0 0
  wederinstaatstelling op het einde van de huur    
(-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders -4.008 -3.509
  op verhuurde gebouwen    
(+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven -1.637 -1.617
VASTGOEDRESULTAAT 48.875 43.661
(-) Technische kosten -1.307 -1.559
(-) Commerciële kosten -1.059 -696
(-) Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -504 -295
(-) Beheerskosten vastgoed -3.893 -3.639
(-) Andere vastgoedkosten -472 -528
VASTGOEDKOSTEN -7.235 -6.717
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 41.640 36.944
(-) Algemene kosten van de vennootschap -2.704 -2.374
(+/-) Andere operationele kosten en opbrengsten -307 -343
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT

OP DE PORTEFEUILLE
38.629 34.227
   
(+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 1.767 -146
(+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 5.687 1.978
OPERATIONEEL RESULTAAT 46.083 36.059
(+) Financiële inkomsten 3.111 2.254
(-) Netto intrestkosten -13.811 -10.810
(-) Andere financiële kosten -1.728 -1.365
(+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -729 966
FINANCIEEL RESULTAAT -13.157 -8.955
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 32.926 27.104
(+/-) Vennootschapsbelasting -353 -178
(+/-) Exittaks 0 0
BELASTINGEN -353 -178
NETTO RESULTAAT 32.572 26.926

 

 

Commentaren resultatenrekening

De huurinkomsten zijn met 11% (+ € 4.989 duizend) toegenomen en bedragen € 50.175 duizend in vergelijking met € 45.186 duizend eind 2013.

Deze evolutie is hoofdzakelijk het gevolg van de in 2014 gerealiseerde investering in Zwitserland (€ 0,4 miljoen) en de in  2013 gerealiseerde investeringen in Knauf Shopping Center Pommerloch en Hornbach in totaal € 6,4 miljoen, gecompenseerd door verlies aan huurinkomsten ingevolge verkopen (- € 1,4 miljoen).

Maar er is tevens organische groei in de huurinkomsten die bij gelijkblijvende portefeuille toenemen met 3% of € 1,3 miljoen (vnl. Knauf Shopping center te Schmiede & The Crescent te Anderlecht) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (excl. huurkortingen).

Indien we abstractie maken van de in 2013 verkregen dading nemen de huurinkomsten met 13,5% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is licht afgenomen tot 5,08 jaar in vergelijking met 5,23 jaar eind 2013, maar kende een sterke toename in de activa klasse logistiek/België door het huurcontract met SKF tot eind 2025 en in de activa klasse kantoren/ Groothertogdom Luxemburg door de verlenging voor een  nieuwe vaste periode van 9 jaar met de huidige huurder in het gebouw Monterey.

De gemiddelde looptijd nam eveneens toe door de acquisitie in Zwitserland (5,6 jaar).

De bruto huurrendementen zijn licht gedaald in vergelijking eind 2013 en bedragen 7,23% (eind 2013: 7,31%) op basis van de reële waarde en 7,10% (eind 2013: 7,18%) op basis van de investeringswaarde wat het gevolg is van de investering in Zwitserland. De bezettingsgraad is nagenoeg stabiel gebleven en bedraagt 96,24% in vergelijking met 96,90% eind 2013.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 756,3 miljoen eind 2014 t.o.v. € 718,2 miljoen eind december 2013. De toename wordt verklaard door de investering in Zwitserland voor € 38 miljoen en de uitgevoerde werkzaamheden voor Royal 20, gecompenseerd door de verkoop van het gebouw gelegen in de Louizalaan 66 (Brussel) in het eerste trimester van 2014 (€ -8,2 miljoen) en de verkoop van het logistieke pand gelegen te Meer (€ -1,7 miljoen).

Het operationeel resultaat voor portefeuille resultaat neemt met 13% toe en bedraagt € 38,6 miljoen eind 2014 in vergelijking € 34,2 miljoen eind 2013.

Het financieel resultaat daalt met € 4,2 miljoen en bedraagt - € 13.157 duizend. Deze evolutie wordt verklaard door een hogere gemiddelde financieringskost eind 2014 (3,63%) in vergelijking met eind 2013 (3,29%) wat een impact heeft van -€ 1,4 miljoen, een hogere schuldenlast door de in 2013 uitgevoerde investeringen of een impact van -€ 1,7 miljoen, de negatieve evolutie van de reële waarde van activa en passiva of een impact van -€ 1,7 miljoen, gecompenseerd door een hoger dividend ontvangen van Retail Estates of +€ 0,6 miljoen.

Eind december 2014 bedraagt de schuldgraad 54,27% in vergelijking met 53,53% eind december 2013. De schuldgraad bevindt zich eind december 2014 met 54,27% binnen de vooropgestelde vork van 50%-55%.

Het netto resultaat, aandeel groep bedraagt € 32,6 miljoen eind 2014 t.o.v. € 26,9 miljoen eind 2013. In termen van netto resultaat per aandeel geeft deze verhouding € 6,60 eind 2014 tegenover € 5,45 eind 2013. De toename wordt verklaard door hogere huurinkomsten (+€ 5 miljoen) gecompenseerd door negatiever financieel resultaat (-€ 4,2 miljoen ) grotendeels door de negatieve impact van de evolutie van de reële waarde van financiële activa en passiva
(-€ 1,7 miljoen) en hogere kosten (-€ 0,8 miljoen). Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt € 7,5 miljoen eind 2014 in vergelijking met € 1,8 miljoen eind 2013 wat de toename in het netto resultaat verklaart.

Het netto courant resultaat eind 2014 bedraagt € 26,1 miljoen (hetzij 5,28 euro per aandeel), in vergelijking met een netto courant resultaat van 24,1 miljoen euro (hetzij 4,89 euro per aandeel) eind 2013. Deze stijging is vnl. het gevolg van de hogere huurinkomsten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Balans Periode Periode
(in € 1.000)  31/12/14 31/12/13
ACTIVA    
I. VASTE ACTIVA 804.789 757.058
Immateriële vaste activa 80 1
Vastgoedbeleggingen 720.801 690.191
Andere materiële vaste activa 1.266 1.140
Financiële vaste activa 64.743 47.827
Vorderingen financiële leasing 17.900 17.899
II. VLOTTENDE ACTIVA 32.125 20.809
Activa bestemd voor verkoop 17.626 10.144
Financiële vlottende activa 0 0
Handelsvorderingen 8.207 5.427
Belastingvorderingen en andere vlottende activa 1.010 1.197
Kas en kasequivalenten 3.654 2.254
Overlopende rekeningen 1.627 1.786
TOTAAL ACTIVA 836.914 777.867
PASSIVA    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 336.414 335.334
I. EIGEN VERMOGEN TOEWIJSBAAR AAN DE 336.410 335.331
AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP    
Kapitaal 54.315 54.315
Uitgiftepremies 121.091 121.091
Reserves 128.432 132.997
Nettoresultaat van het boekjaar 32.572 26.928
II. MINDERHEIDSBELANGEN 4 4
VERPLICHTINGEN 500.499 442.533
I. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 357.650 301.299
Voorzieningen 0 0
Langlopende financiële schulden 319.423 282.731
- Kredietinstellingen 222.029 186.776
- Andere 97.394 95.955
Andere langlopende financiële verplichtingen 38.227 18.568
Andere langlopende verplichtingen    
II. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 142.849 141.234
Voorzieningen    
Kortlopende financiële schulden 121.910 125.058
- Kredietinstellingen 32.919 25.099
- Andere 88.991 99.959
Handelsschulden en andere kortlopende schulden 8.631 6.077
- Exit taks    
- Andere 8.631 6.077
Andere kortlopende verplichtingen 3.250 2.203
Overlopende rekeningen 9.059 7.896
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 836.914 777.867


Commentaren balans

Eind december 2014 bedraagt het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) € 336,4 miljoen (31/12/13: € 335,3 miljoen) of € 68,1 per aandeel (2013: € 67,9).

De toename van het eigen vermogen in vergelijking met eind 2013 is toe te schrijven aan de evolutie van het globaal resultaat dat € 21,3 miljoen eind 2014 gecompenseerd door het dividend (€ - 20,2 miljoen).

Eind december 2014 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel € 68,1 (2013: € 67,9). De slotkoers van het aandeel bedroeg € 91,61 hetzij 34,5% hoger dan de intrinsieke waarde. Het netto actief per aandeel excl. de invloed van de reële waarde aanpassingen op financiële instrumenten (EPRA) bedraagt € 75,5 eind 2014 in vergelijking met € 71,5 eind 2013.

Op 29 oktober heeft Leasinvest Real Estate via haar 100% dochteronderneming Leasinvest Immo Lux alle aandelen verworven van S. Invest SA die op haar beurt alle aandelen bezit van Porte des Ardennes Schmiede SA, de emittent van het vastgoedcertificaat van het shoppincenter Knauf Schmiede.

5. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar 2014

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na afsluiting van het boekjaar 2014.

6. Bestemming van het resultaat - dividenduitkering

De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder stelt aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders voor om op 26 mei 2015 een dividend uit te keren van bruto € 4,55 en netto, vrij van roerende voorheffing van 25%,
€ 3,4125.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 18 mei 2015 zal de betaling van het dividend gebeuren tegen afgifte van coupon nr. 18 vanaf 26 mei 2015 bij de financiële instellingen Bank Delen (hoofdbetaalagent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof.

De Ex-date is 22/05/2015 en de Record date is 25/05/2015.

7. Verklaring zonder voorbehoud Commissaris

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening, opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties hebben aan het licht gebracht die aan de boekhoudkundige gegevens, overgenomen uit de geconsolideerde jaarrekening, en opgenomen in dit communiqué, zouden moeten doorgevoerd worden.

 

8. Financiële kalender

31/03/2015         Jaarlijks financieel verslag 2014

18/05/2015         Jaarvergadering aandeelhouders

19/05/2015         Tussentijdse verklaring Q1 (31/03/2015)

26/05/2015         Betaalbaarstelling dividend

22/05/2015                               Ex-date

25/05/2015                               Record date

26/08/2015         Halfjaarlijks financieel verslag 2015

17/11/2015         Tussentijdse verklaring Q3 (30/09/2015)

18/02/2016         Bekendmaking jaarresultaten 2015 (31/12/2015)

 

9. Jaarlijks financieel verslag

Het jaarlijks financieel verslag betreffende het boekjaar 2014 in de vorm van een brochure, die de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris omvat, is beschikbaar vanaf 31/03/2015 (PDF online op website) en kan op eenvoudige aanvraag worden bekomen op het volgend adres:

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Schermersstraat 42 (administratieve zetel), 2000 Antwerpen

T +32 3 238 98 77 - F +32 3 237 52 99

E investor.relations@leasinvest.be

W www.leasinvest.be (investor relations · verslagen)

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg, België en Zwitserland.

Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 34 sites, waarvan er 18 gelegen zijn in het Groothertogdom Luxemburg, 13 in België en 3 in Zwitserland, met een totale vastgoedwaarde van meer dan € 750 miljoen.

 

De GVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 466 miljoen (waarde 11 februari 2015).