Leasinvest Real Estate NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

- Gereglementeerd persbericht

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 02/05/2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Uit een kennisgeving van 27 juli 2021 verricht door AXA, blijkt dat er een passieve drempeloverschrijding heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de invoering van het dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021. Het totaal aantal stemrechten van AXA in Leasinvest Real Estate is gedaald tot 13,44% van de stemrechten in Leasinvest Real Estate NV hierna de “Vennootschap”).

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Passieve drempeloverschrijding

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
AXA SA 25, Avenue Matignon, 75008 Paris, France

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2021

ONDERSCHREDEN DREMPEL: 15%

NOEMER: 11.804.919


DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
AXA SA 0 0   0,00%  
AXA Holdings SA 0 0   0,00%  
AXA Belgium SA 1.575.071 1.586.646   13,44%  
Subtotaal 1.575.071 1.586.646   13,44%  
TOTAAL   1.586.646   13,44%  


B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
     0 0,00%  


TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  1.586.646 13,44%


Bijkomende informatie

Deze kennisgeving betreft een passieve drempeloverschrijding, die heeft plaatsgevonden ingevolge het persbericht verspreid door de emittent ingevolge de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021, die de uitgifte heeft aangekondigd van 4.075.458 nieuwe aandelen, alsook de toekenning van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht) voor de volgestorte aandelen die onafgebroken ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam, op naam van dezelfde aandeelhouder sinds minimum twee jaar.

Volledige controleketen van de vennootschappen via dewelke de participatie effectief wordt aangehouden

AXA Holdings Belgium SA houdt 94,93% aan in AXA Belgium en AXA SA 5,07%. AXA SA houdt 100% aan in AXA Holdings Belgium SA. AXA SA is geen gecontroleerde entiteit. De operationele entiteiten van de Groep AXA omvatten de verzekerings-dochterondernemingen van AXA SA die handelen en hun stemrechten uitoefenen, onafhankelijk van de entiteiten van de Groep die het statuut hebben van beheervennootschap van een portefeuille of beleggingsvennootschap.

_________________

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.

Conform artikel 28 van de statuten, wordt het dubbel stemrecht - dat werd ingevoerd op grond van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 juli 2021 -  toegekend aan elk volgestort aandeel van de Vennootschap dat gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De overige aandelen geven recht op één stem. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister.

Leasinvest Real Estate NV gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve aandelen van de Vennootschap, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.


Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Leasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden.

De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van
€ 678 miljoen (waarde 27/07/2021).

Bijlage