Leasinvest Real Estate NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

- Gereglementeerd persbericht

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 02/05/2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Uit een kennisgeving van 26 juli 2021 verricht door AG Insurance, blijkt dat er zowel een passieve drempeloverschrijding als een drempelonderschrijding van de laagste drempel heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de invoering van het dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021. Het totaal aantal stemrechten van AG Insurance in Leasinvest Real Estate is hierbij afgenomen tot 2,58% van de stemrechten in Leasinvest Real Estate NV (hierna de “Vennootschap”).

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Passieve drempeloverschrijding - Drempelonderschrijding van de laagste drempel

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
Ageas SA/NV Rue du Marquis 1, 1000 Brussel
AG Insurance (NV) Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2021

ONDERSCHREDEN DREMPEL: 3%

NOEMER: 11.804.919

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving* Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Ageas SA/NV 0 0   0,00%  
AG Insurance 295.447 304.107   2,58%  
AG Real Estate 1 1   0,00%  
TOTAAL 295.448 304.108   2,58%  


B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
     0 0,00%  


TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  304.108 2,58%

Bijkomende informatie

Deze kennisgeving betreft zowel een passieve drempeloverschrijding als een onderschrijding door AG Insurance van de drempels van 5% en 3%, naar aanleiding van de invoering van dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021.

Volledige controleketen van de vennootschappen via dewelke de participatie effectief wordt aangehouden

Ageas SA/NV houdt een belang van 75% aan in AG Insurance. AG Insurance houdt een belang aan van 100% in AG Real Estate. AG Real Estate houdt 100% aan van AG Real Estate Assets Management. AG Insurance houdt 100% aan van AG Finance.

_________________

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.

Conform artikel 28 van de statuten, wordt het dubbel stemrecht - dat werd ingevoerd op grond van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 juli 2021 -  toegekend aan elk volgestort aandeel van de Vennootschap dat gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De overige aandelen geven recht op één stem. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister.

Leasinvest Real Estate NV gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve aandelen van de Vennootschap, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Leasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden.

De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van
€ 673 miljoen (waarde 26/07/2021).

Bijlage