Leasinvest Real Estate NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

- Gereglementeerd persbericht

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 02/05/2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Uit een kennisgeving van 20 juli 2021 verricht door Ackermans & van Haaren NV, blijkt dat er zowel een passieve drempeloverschrijding als een verwerving van stemrechtverlenende effecten heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de invoering van het dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021. Het totaal aantal stemrechten van Ackermans & van Haaren NV in Leasinvest Real Estate is hierbij toegenomen waardoor Ackermans & van Haaren NV nu 64,66% van de stemrechten aanhoudt in Leasinvest Real Estate NV (hierna de “Vennootschap”).

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten - Passieve drempeloverschrijding

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon.

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN

Naam en rechtsvorm Adres
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland
Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
Leasinvest Services NV Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2021

OVERSCHREDEN DREMPEL: 60%

NOEMER: 11.804.919

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) Stemrechten Vorige kennisgeving* Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje" 0 0   0,00%  
Ackermans & van Haaren NV 1 481 959 7 632 176   64,65%  
Leasinvest Real Estate Management NV 6 0   0,00%  
Leasinvest Services NV 204 408   0,00%  
Subtotaal 1 482 169 7 632 584   64,66%  
TOTAAL   7.632.584   64,66%  

*gebaseerd op een noemer van 4.938.870

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwik-keling
     0 0,00%  


TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten
  7 632 584 64,66%

Bijkomende informatie

Deze kennisgeving betreft zowel een passieve drempeloverschrijding als een verwerving van stemrechtverlenende effecten, naar aanleiding van de invoering van dubbel stemrecht en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van o.m. Extensa Group, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van Leasinvest Real Estate op 19 juli 2021.

Volledige controleketen van de vennootschappen via dewelke de participatie effectief wordt aangehouden

Controleketen boven Leasinvest Services NV

  1. Leasinvest Services NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Leasinvest Real Estate NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  2. Leasinvest Real Estate NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV

  1. Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  2. Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
  3. Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.
  4. Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.
  5. Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.
  6. Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door “Het Torentje”, een stichting administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht.
  7. Stichting administratiekantoor “Het Torentje” is de ultiem controlerende aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 11 §1 van de Wet van 2 mei 2007, treedt stichting administratiekantoor “Het Torentje” op in eigen naam en voor rekening van de vennootschappen vermeld onder (ii) t.e.m. (vi).

_________________

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.

Conform artikel 28 van de statuten, wordt het dubbel stemrecht - dat werd ingevoerd op grond van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 juli 2021 -  toegekend aan elk volgestort aandeel van de Vennootschap dat gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De overige aandelen geven recht op één stem. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister.

Leasinvest Real Estate NV gebruikt de LIFO-methode ("last in, first out") om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen. Voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die bij latere overdracht of dematerialisatie in mindering zullen worden gebracht van diens globaal bezit van nominatieve aandelen van de Vennootschap, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Leasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden.

De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van
€ 671 miljoen (waarde 22/07/2021).

Bijlage