Leasinvest Real Estate NV: Resultaten van de algemene vergadering van obligatiehouders gehouden te Schermersstraat 42, 2000 BE-Antwerpen op 8 september 2021

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate NV/SA

Naamloze vennootschap

Met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht (België)

Ondernemingsnummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

(de Vennootschap)

100.000.000 EUR vastrentende obligaties aan 1,95% met vervaldatum op 28 november 2026 uitgegeven door de Vennootschap (de Obligaties)

Resultaten van de algemene vergadering van obligatiehouders gehouden te Schermersstraat 42, 2000 BE-Antwerpen op 8 september 2021.

Op 9 augustus 2021 werden de houders van de Obligaties uitgenodigd voor een eerste algemene vergadering van obligatiehouders (de Initiële Vergadering) om bepaalde wijzigingen met betrekking tot de juridische structuur van de Vennootschap en de Voorwaarden van de Obligaties goed te keuren. De Initiële Vergadering bereikte het vereiste quorum niet en werd verdaagd tot 8 september 2021 om 10u (Brusselse tijd) te Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen (België), met dezelfde agenda (de Verdaagde Vergadering).

De Verdaagde Vergadering heeft de voorgestelde besluiten unaniem aangenomen, in overeenstemming met de bepalingen voor vergaderingen van obligatiehouders vervat in de Voorwaarden.

Bijgevolg heeft een wijziging van de rechten en voorwaarden verbonden aan de Obligaties plaatsgevonden.

Woorden en uitdrukkingen hier gebruikt hebben dezelfde betekenis en interpretatie als in het consent solicitation memorandum, in het Engels beschikbaar op de website van de Vennootschap https://leasinvest.be (het Consent Solicitation Memorandum), tenzij uit de context een andere betekenis blijkt.


Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Leasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden.

De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 694 miljoen (waarde 8/09/2021).

Bijlage