Leasinvest Real Estate Private plaatsing van obligaties 2019 - Vroegtijdige bekendmaking van de Q3 resultaten

- Gereglementeerd persbericht

1.   Private plaatsing van obligaties 2019

Leasinvest Real Estate Comm. VA kondigt de beoogde private plaatsing aan van obligaties in coupures van EUR 100.000 en met looptijden van 7 tot 8 jaar.
BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam werden aangesteld als coördinators van de verrichting. BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam en KBC treden op als joint bookrunners van de verrichting.
Leasinvest Real Estate doet beroep op financieringsbronnen die het best geschikt zijn om haar investeringsstrategie uit te voeren middels acquisities en de herontwikkeling van haar belangrijkste bestaande activa. Met de publieke obligatie van EUR 75 miljoen die verviel op 9 oktober 2019, zorgt de Vennootschap tijdig voor nieuwe financiering door de uitgifte van deze nieuwe obligatie die eveneens zal bijdragen tot een stijging van de gemiddelde looptijd van de totale schuld. Meer in het algemeen, streeft Leasinvest Real Estate een evenwicht na tussen kost, looptijd en diversificatie van haar financieringsbronnen. Ze houdt rekening met een Loan-to-value ratio van rond 50%.

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZWITSERLAND, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDERE JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING HIERVAN WETTELIJK NIET IS TOEGELATEN

2.  Vroegtijdige bekendmaking van de Q3 resultaten

Rekening houdend met de beoogde private plaatsing van de obligaties, zal Leasinvest Real Estate de trading update betreffende de Q3 resultaten van het boekjaar 2019 publiceren op 8 november 2019 (in plaats van op 14 november 2019 zoals voorheen aangekondigd) na beurs.


Deze geschreven documenten zijn niet bestemd voor verspreiding in of aan ingezetenen in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De informatie hierin vervat vormt geen aanbieding voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze communicatie vormt geen of is geen onderdeel van een aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, of geen uitnodiging om effecten te kopen in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin verwezen wordt, werden niet, en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “US Securities Act”), of onder de effectenwet van enige staat of jurisdictie in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of afgeleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika uitgezonderd ingevolge een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en met naleving van enige toepasselijke effectenwetten van enige staat of jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika. De emittent van de effecten heeft geen enkel deel van de verrichting geregistreerd, en zal dit ook niet registreren, in de Verenigde Staten van Amerika. Er zal geen publiek aanbod van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten van Amerika. Kopies van deze communicatie worden niet, en zouden niet moeten worden, verspreid in of verzonden worden naar de Verenigde Staten van Amerika.

In de Europese Economische Ruimte is een aanbod van effecten waarover deze communicatie handelt enkel gericht aan en enkel bestemd voor gekwalificeerde investeerders in die Lidstaat zoals bedoeld in de Verordening ((EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat dient gepubliceerd te worden wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten worden tot verhandeling op een gereglementeerde markt, die Richtlijn 2003/71/EC herroept, en enige uitvoeringsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectus Verordening”) (“Gekwalificeerde investeerders”) en mag niet gericht zijn aan of bestemd voor 150 of meer natuurlijke of rechtspersonen, andere dan Gekwalificeerde investeerders in die Lidstaat.

Deze documenten zullen geen aanbod vormen of deel uitmaken van een aanbod tot verkoop of een uitnodiging om te kopen, en er zal geen enkele verkoop van de effecten waarnaar hierin verwezen wordt plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop wettelijk niet toegelaten is voor registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke jurisdictie, of aan enige persoon of entiteit aan wie het niet toegelaten is een dergelijk aanbod te doen.

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZWITSERLAND, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDERE JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING HIERVAN WETTELIJK NIET IS TOEGELATEN

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be


Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm. VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 30/06/2019 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,06 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (55%), België (35%) en Oostenrijk (10%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 705 miljoen (waarde 4 november 2019).

Bijlage