Leasinvest Real Estate - resultaten (1) 3e kwartaal boekjaar 2003/2004 (periode van 1 juli 2003 tot 31 maart 2004)

- Gereglementeerd persbericht

De huurinkomsten inclusief het 3e kwartaal bleven quasi stabiel, maar de bedrijfsopbrengsten liepen licht terug als gevolg van het aflopen van huurgaranties. Het operationeel resultaat liep licht terug voornamelijk als gevolg van het aanleggen van provisies voor renovatie.
De algemene marktsituatie bleef relatief ongunstig. De focus van Leasinvest Real Estate ligt op het verlengen van de gewogen gemiddelde looptijd van de portfolio en op de continue verbetering van de kwaliteit van onze gebouwen op langere termijn.
 
Kerncijfers (2)
 
2003-2004
2002-2003
2002-2003
31/03/2004
31/03/2003
30/06/2003
Portefeuille (x 1.000 EUR)
Beleggingswaarde
264.338
267.925
266.079
Liquidatiewaarde (1)
233.927
237.102
235.468
Schuldgraad (%) (2)
37,47
38,03
42,33
Netto-actiefwaarde per aandeel (EUR) (3)
56,15
57,18
53,45
Bezettingsgraad (%) (4)
Inclusief huurgaranties
93,45
98,30
97,77
Exclusief huurgaranties
93,45
96,85
96,24
Huurrendement (%)
Inclusief huurgaranties
7,63
7,94
7,97
Exclusief huurgaranties
7,63
7,84
7,85
Aantal aandelen
2.830.371
2.830.366
2.830.366
(1) Beleggingswaarde min theoretische discount van 13%
(2) Inclusief provisie exittaks
(3) Inclusief dividend, behalve per 30/06/2003 (jaarcijfers)
(4) Bezettingsgraad = (ERV - ((current rent + ERV on empty) - current rent)) / ERV
ERV = verwachte markthuur
Current rent = reëel huurinkomen
Empty = leegstand
2003-2004
2002-2003
2003-2004
2002-2003
2002-2003
3 maanden (Q3)
3 maanden (Q3)
9 maanden
9 maanden
12 maanden
31/03/2004
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2003
30/06/2003
Huurinkomsten (x 1.000 EUR)
5.036
5.223
15.442
15.681
20.872
Huurinkomsten per aandeel (EUR)
1,78
1,85
5,46
5,54
7,37
Operationeel resultaat per aandeel (EUR)
0,87
1,14
3,18
3,46
4,50
Nettoresultaat per aandeel (EUR)
0,36
1,60
2,74
3,19
3,56
 
Balans (2) (x 1.000 EUR)
 
2003-2004
2002-2003
bj. 2002-2003
31/03/2004
31/03/2003
30/06/2003
ACTIVA
VASTE ACTIVA
264.338
267.925
266.079
Materiële vaste activa
264.338
267.925
266.079
VLOTTENDE ACTIVA
3.922
3.406
8.972
Vorderingen op meer dan 1 jaar
86
150
131
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
2.608
2.230
3.501
Geldbeleggingen en liquiditeiten
841
890
5.200
Overlopende rekeningen
387
136
140
TOTAAL DER ACTIVA
268.260
271.331
275.051
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
158.915
161.849
151.287
VOORZIENINGEN
3.136
3.258
4.173
SCHULDEN
106.209
106.224
119.591
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
45.000
Financiële schulden op ten hoogste 1 jaar
50.074
97.776
98.180
Handels- en belastingsschulden
4.481
2.186
3.422
Overige schulden
955
938
12.476
Overlopende rekeningen
5.699
5.324
5.513
TOTAAL DER PASSIVA
268.260
271.331
275.051
 
Resultatenrekening (2) (x 1.000 EUR)
 
2003-2004
2002-2003
2003-2004
2002-2003
2002-2003
3 maanden (Q3)
3 maanden (Q3)
9 maanden
9 maanden
12 maanden
31/03/2004
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2003
30/06/2003
OPERATIONEEL RESULTAAT
Bedrijfsopbrengsten
5.202
5.502
16.798
17.773
23.954
Bedrijfskosten
-1.720
-1.167
-4.965
-4.571
-7.007
Bedrijfsresultaat
3.482
4.335
11.833
13.202
16.947
Financiële opbrengsten
400
344
935
1.190
1.363
Financiële kosten
-1.422
-1.337
-3.671
-4.395
-5.426
Belastingen op het resultaat
-4
-101
-98
-208
-142
Operationeel resultaat
2.456
3.241
8.999
9.789
12.742
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Schommelingen in de marktwaarde
-1.432
1.171
-1.458
-871
-2.702
van de portefeuillebestanddelen
Meer-en minderwaarde op de realisatie
105
217
105
25
van de portefeuillebestanddelen
Resultaat op de portefeuille
-1.432
1.276
-1.241
-766
-2.677
UITZONDERLIJK RESULTAAT
Uitzonderlijke opbrengsten
7
7
TE BESTEMMEN RESULTAAT
Winst van het boekjaar
1.024
4.517
7.758
9.030
10.072
Bestemming van de schommeling
in de marktwaarde van de portefeuille
Overboeking naar de onbeschikbare reserves (-)
-1.171
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves (+)
1.432
1.458
871
2.702
Te bestemmen winst van het boekjaar
2.456
3.346
9.216
9.901
12.774
 
Toelichting resultaten en balans 3e kwartaal boekjaar 2003/2004
 
De huuromzet tot 31 maart 2004 bleef quasi op hetzelfde niveau als gedurende de eerste 9 maanden van het vorig boekjaar, nl. 15,4 miljoen EUR. Nochtans liepen de bedrijfsopbrengsten terug met nagenoeg 1 miljoen EUR, enerzijds door het aflopen van de huurgaranties en anderzijds door een tijdelijke vermindering van de doorgerekende kosten.
 
Teneinde nu reeds de kosten van renovatie te voorzien als gevolg van het mogelijk vertrek van een aantal huurders, werd een bijkomende provisie (525.000 EUR) aangelegd.
 
Hierdoor bedraagt het bedrijfsresultaat 11,8 miljoen EUR of 90% van het bedrijfsresultaat over de vergelijkbare periode van vorig jaar (13,2 miljoen EUR).
 
Door een verdere daling van de rentelasten is het financieel resultaat gunstig geëvolueerd van -3,20 miljoen EUR op 31/03/2003 tot -2,74 miljoen EUR op 31/03/2004.
 
Het operationeel resultaat eindigt op 9,00 miljoen EUR tov 9,79 miljoen EUR of een relatieve daling van 8%.
 
Het portefeuilleresultaat is gedaald met 1,59 miljoen EUR t.o.v. 31/12/2003 (van 0,13 miljoen EUR naar -1,46 miljoen EUR). Dit resultaat is het gevolg van waardedalingen van de bedrijfsparken in de gedecentraliseerde zone van Brussel.
 
Bovenstaande leidt ertoe dat de winst na 9 maanden 7,76 miljoen EUR bedraagt in vergelijking met 9,03 miljoen EUR op 31/03/2003, hetzij dus een daling van 14%.
 
Op 31/03/2004 vertegenwoordigt de portefeuille een geschatte beleggingswaarde van 264,3 miljoen EUR of een daling van 1,4 miljoen EUR ten opzichte van een kwartaal
eerder (31/12/2003).
De netto-actiefwaarde eindigt op 158,9 miljoen EUR, hetzij 56,15 EUR per aandeel (inclusief resultaat over de periode) versus 57,18 EUR op 31/03/2003.
 
De schuldgraad bedraagt 37,47%. Gegeven het toegelaten maximum van 50%, kan dus bijkomend bijna 60 miljoen EUR geïnvesteerd worden. De bezettingsgraad van de totale portefeuille bedraagt 93,45% en het huurrendement 7,63%.
 
Belangrijke gebeurtenissen 4e kwartaal 2003-2004
 
Het gebouw aan de Kontichsesteenweg 38 te Aartselaar werd verkocht evenals het gebouw aan de Mechelsesteenweg 30-34 te Antwerpen.
Deze desinvesteringen zullen ten opzichte van de schattingswaarde een beperkte initiële minwaarde opleveren van 0,35 miljoen EUR, maar gezien de onderbezetting en de onderhoudskosten, zullen zij ook niet langer het courant resultaat negatief beïnvloeden.
 
Vooruitzichten
 
De cijfers van de afgelopen 9 maanden liggen iets lager dan gebudgetteerd tengevolge van hoofdzakelijk, de gedaalde bezettingsgraad. Er wordt geen snelle verbetering van de marktsituatie verwacht.
 
Over Leasinvest Real Estate
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve kantoren en semi-industriële gebouwen gelegen in de driehoek Brussel/Gent/Antwerpen.
De actuele beleggingswaarde op 31 maart 2004 bedraagt 264,34 miljoen EUR. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 190.000 m2, gelegen op 14 verschillende lokaties en verspreid over 38 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 157,08 miljoen EUR (waarde 31 maart 2004).
 
Financiële kalender
 
Bekendmaking jaarresultaten (30/06/2004): week 35 2004
Algemene vergadering aandeelhouders: 18 oktober 2004
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 5): 25 oktober 2004
Trading update (30/09/2004): week 48 2004
Bekendmaking semesterresultaten (31/12/2004): week 9 2005
 
Aandeelhoudersstructuur
De aandeelhoudersstructuur is sinds 31/12/2003 ongewijzigd:
 
Aantal aandelen
%
Leasinvest Groep
1.154.047
40,77
Free float
1.676.324
59,23
Totaal
2.830.371
100,00
 
-------------------------------------------
(1) De resultaten zijn niet-geauditeerd.
(2) De cijfers op 31/03/2004 (statutair) zijn integraal vergelijkbaar met de cijfers op 31/03/2003 (geconsolideerd), ten gevolge van de fusie door overname van Leasinvest Real Estate Comm. VA met haar dochterondernemingen Brussimmo NV en Ekiport NV, die werd goedgekeurd tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 28/11/2003, en dit met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 01/07/2003. Leasinvest Real Estate bezat bijna 100% van de aandelen in Brussimmo NV en Ekiport NV.
 
 
***Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:***