Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget

- Gereglementeerd persbericht

Brussel, 28 november 2003
 
De cijfers per 30/09/2002 en per 30/06/2003 in dit bericht zijn geconsolideerde cijfers en de cijfers per 30/09/2003 zijn enkelvoudige cijfers na de fusie door overneming door Leasinvest Real Estate Comm. VA van haar dochtervennootschappen Brussimmo NV en Ekiport NV. Deze fusie werd goedgekeurd  door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders  gehouden  op 28 november j.l. en vindt plaats  met boekhoudkundige retroactiviteit te rekenen vanaf 1 juli 2003.
Ingevolge de  goedkeuring van voormelde fusie door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders  werden er 5 bijkomende aandelen uitgegeven. In de waarde per aandeel en de gegevens met betrekking tot het aantal uitgegeven aandelen opgenomen in dit persbericht  werd nog uitgegaan van het aantal aandelen vóór fusie.
 
 
 
Eerste kwartaal Boekjaar 2002-2003 Eerste kwartaal
2003-2004   2002-2003
01/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30-9-2003 30-6-2003 30-9-2002
Portefeuille (x 1.000 EUR)      
  Geschatte investeringswaarde 263.579 266.079 268.508
  Theoretische liquidatiewaarde (1) 229.314 235.468 233.602
Huurinkomsten (x 1.000 EUR) 5.252 20.872 5.206
Schuldgraad (%) (2) 40,91 42,33 41,26
Netto-actiefwaarde per aandeel (EUR) (3) 53,94 53,45 54,77
Bedrijfsresultaat per aandeel (EUR) 1,51 5,99 1,60
Te bestemmen winst per aandeel (EUR) 1,24 4,51 1,19
Bezettingsgraad (%)      
  Inclusief huurgaranties 96,74 97,77 98,15
  Exclusief huurgaranties 96,70 96,24 96,92
Huurrendement (%)      
  Inclusief huurgaranties 7,95 7,97 7,90
  Exclusief huurgaranties 7,95 7,85 7,81
Aantal aandelen 2.830.366 2.830.366 2.830.366
(1) Na aftrek van 13% kosten
(2) Inclusief provisies exittaks
(3) Inclusief dividend per 30/09/2002 en per 30/09/2003; exclusief dividend per 30/06/2003
 
 
 

Balans en resultatenrekening (x 1.000 EUR)
 
Eerste kwartaal Boekjaar 2002-03 Eerste kwartaal
2003-2004   2002-2003
1/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30-9-2003 30-6-2003 30-9-2002
ACTIVA      
VASTE ACTIVA 263.579 266.079 268.508
Materiële vaste activa 263.579 266.079 268.508
VLOTTENDE ACTIVA 7.361 8.972 6.059
Vorderingen op meer dan 1 jaar 111 131 187
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 2.673 3.501 4.660
Geldbeleggingen en liquiditeiten 4.344 5.200 614
Overlopende rekeningen 233 140 598
TOTAAL DER ACTIVA 270.940 275.051 274.567
       
PASSIVA      
EIGEN VERMOGEN 152.666 151.287 155.025
VOORZIENINGEN 1.837 4.173 2.658
SCHULDEN 116.437 119.591 116.884
Financiële schulden op meer dan 1 jaar 45.000 0 7.475
Financiële schulden op ten hoogste 1 jaar 47.240 98.180 88.633
Handels- en belastingsschulden 6.158 3.422 3.080
Overige schulden 12.456 12.476 11.835
Overlopende rekeningen 5.583 5.513 5.861
TOTAAL DER PASSIVA 270.940 275.051 274.567
Solvabiliteit (%) 56,35 55,00 56,46
Schuldgraad (%) (1) 40,91                42,33             41,26
(1) Inclusief provisies exittaks
 
 
 
 
 
 
Eerste kwartaal Boekjaar 2002-2003 Eerste kwartaal
2003-2004   2002-2003
01/07/2003 01/07/2002 01/07/2002
30-9-2003 30-6-2003 30-9-2002
OPERATIONEEL RESULTAAT          
Bedrijfsopbrengsten     6.032 23.954 5.854
Bedrijfskosten     -1.745 -7.007 -1.335
Bedrijfsresultaat     4.287 16.947 4.519
Financiële opbrengsten (1)     32 101 54
Financiële kosten (1)     -831 -4.164 -1.200
Belastingen op het resultaat     -44 -142 -5
Operationeel resultaat     3.444 12.742 3.368
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE          
Schommelingen in de marktwaarde van de portefeuillebestanddelen     -1.991 -2.702 -1.163
Meer-en minderwaarden op de realisatie van portefeuillebestanddelen     56 25  
Resultaat op de portefeuille     -1.935 -2.677 -1.163
UITZONDERLIJK RESULTAAT          
Uitzonderlijke opbrengsten     0 7 0
TE BESTEMMEN RESULTAAT          
Winst van het boekjaar     1.509 10.072 2.205
Bestemming van de schommeling in de marktwaarde van          
de portefeuille          
  Overboeking naar de onbeschikbare reserves (-)        
  Onttrekking aan de onbeschikbare reserves (+)   1.991 2.702 1.163
Te bestemmen winst van het boekjaar     3.500 12.774 3.368
(1) indekkingsresultaat genet
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting resultaten en balans eerste kwartaal boekjaar 2003/2004
In de geconsolideerde cijfers op 30/06/2003 werden de dochtervennootschappen Brussimmo NV en Ekiport NV integraal geconsolideerd (belang van derden was minimaal (<1%)) zodat de enkelvoudige cijfers 30/09/2003, die rekening houden met de  fusie, zonder meer kunnen vergeleken worden met de geconsolideerde cijfers 30/09/2002 en 30/06/2003 vóór fusie.
 
De bedrijfsopbrengsten tijdens het eerste kwartaal bedroegen 6,03 miljoen EUR (t.o.v. 5,85 miljoen EUR in het eerste kwartaal van vorig jaar).  Het bedrijfsresultaat bedroeg 4,29 miljoen EUR, een daling van 5% t.o.v. 30/09/2002 omdat er meer onderhouds- en renovatiewerken zijn uitgevoerd. De lage rentevoeten verbeterden het financieel resultaat met 30% in vergelijking met een jaar geleden. Bijgevolg eindigde de operationele winst op 3,44 miljoen EUR of 2,2% beter dan de 3,37 miljoen EUR per 30/09/02.
 
Het portefeuilleresultaat wordt gekenmerkt door een relatief lichte waardedaling ten belope van -0,75% (- 1,99 miljoen EUR) t.o.v. de schattingswaarden op 30 juni 2003[1],  hoofdzakelijk toe te wijzen aan het Riverside Business Park te Anderlecht: -1,2%[2], het Axxes Business Park te Gent-Merelbeke: -2,2%2, Extensa Square te Evere: -0,9%2 en Louizalaan 66: -2,4%2), zoals vastgesteld door de onafhankelijke experten en  een gerealiseerde meerwaarde ten belope van 56.000 EUR op de verkoop per 16/09/2003 van het gebouw aan de Britse Lei 3-5-7 te Antwerpen.
Het voorbije kwartaal bedroeg het te bestemmen resultaat van Leasinvest Real Estate 3,50 miljoen EUR, tegenover 3,37 miljoen EUR tijdens hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar, hetzij een verbetering van 3,9%.
 
De geschatte investeringswaarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 30 september 2003 263,6 miljoen EUR[3], een lichte daling (0,93%) tegenover de 266,1 miljoen EUR eind vorig boekjaar (30 juni 2003).
 
De netto-actiefwaarde van de portefeuille steeg tot 152,67 miljoen EUR (+1% tegenover eind vorig boekjaar). Per aandeel bedroeg de netto-actiefwaarde inclusief dividend 53,94 EUR tegenover 53,45 EUR per 30 juni 2003 (exclusief dividend).
 
Gedurende het voorbije kwartaal werd er overgegaan tot de herfinanciering van 45 miljoen EUR schulden van korte naar lange termijn, waarvan het intrestrisico quasi volledig is  ingedekt door renteswaps  (20 miljoen EUR aan 3,15% en 20 miljoen EUR aan 3,37%).
 
De schuldgraad is gedaald van 42,33% per 30/06/2003 tot 40,91%. De bezettingsgraad van de portefeuille blijft hoog en bedraagt 96,70% exclusief huurgaranties; het huurrendement inclusief huurgaranties bedraagt 7,95% tegenover 7,90% per 30/09/2002. De huurgaranties zijn per 30/09/2003 verwaarloosbaar (8.300 EUR).
 
Belangrijke gebeurtenissen eerste kwartaal 2003-2004
 
Fusie Leasinvest Real Estate comm. VA - Brussimmo NV - Ekiport NV
 
De fusie tussen Leasinvest Real Estate Comm.VA (overnemende vennootschap) en haar 2 dochtervennootschappen Brussimmo NV en Ekiport NV (overgenomen vennootschappen) waartoe door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders werd besloten op 28/11/2003 gaat boekhoudkundig retroactief in op 01/07/2003.  De fusie gaf aanleiding  tot de creatie van 5 nieuwe aandelen Leasinvest Real Estate Comm.VA en een kapitaalverhoging van 54,98 EUR.  
 
Antwerpen centrum - verkoop Britse Lei 3-5-7
 
Leasinvest Real Estate tekende in juli 2002 een principeovereenkomst i.v.m. de verkoop van het kantoorgebouw aan de Britselei 3-5-7 in Antwerpen. De akte waarbij de bevak het kantoorgebouw verkocht voor 0,56 miljoen EUR is verleden in september 2003 en de gerealiseerde meerwaarde bedroeg 56.000 EUR ten opzichte van de geschatte investeringswaarde per 30/06/03. De transactie kaderde in de desinvesteringspolitiek van Leasinvest Real Estate waarbij een aantal kleinere gebouwen worden verkocht met het oog op een optimaler beheer van de portefeuille.
 
Kontichsesteenweg 17, Aartselaar - verkoop
 
Op 1 september 2003 werd de verkoopoptie gelicht, waardoor dit gebouw definitief overgaat in handen van de koper uiterlijk op 31/12/2003. De verkoopprijs bedroeg1.010.000 EUR, exclusief registratierechten en aktekosten, hetgeen overeenstemt met de schattingswaarde op 30 juni 2003.
 
Vooruitzichten
Leasinvest Real Estate verwacht voor het boekjaar 2003/2004 een operationeel resultaat van 13,09 miljoen EUR of 4,63 EUR per aandeel. De cijfers voor het afgelopen kwartaal liggen volledig in lijn met het budget.
 
Over Leasinvest Real Estate
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA beheert een portefeuille van kwalitatief hoogstaande kantoor- en opslagruimten met een geschatte investeringswaarde van 263,6 miljoen EUR (waarde op 30 september 2003).  De gebouwen zijn voornamelijk gelegen in de  driehoek Brussel/Gent/Antwerpen.
 
De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 190.000 m2, gelegen op 14  verschillende lokaties.  Tot de belangrijkste investeringen van de bevak behoren
-Brussel: de bedrijvenparken Brixton Business Park in Zaventem (36.042 m2), het Riverside Business Park (26.931 m2) en Lenniksebaan 451/Erasmus Wetenschappelijk Park (15.132 m2) in Anderlecht, en Extensa Square in Evere (12.218 m2)
-Gent: het bedrijvenpark Axxes Business Park in Merelbeke (23.447 m2)
-Antwerpen: het distributiecentrum aan de Prins Boudewijnlaan 7 in Kontich (27.589 m2).
 
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment.
 
Aandeelhoudersstructuur
Per 4 juli 2003 is de lock-up van Euro Crossroads Business Park NV vervallen, waardoor sinds die dag 100.250 aandelen bijkomend op de beurs verhandeld worden. Dit brengt de aandeelhoudersstructuur per 04/07/2003 op:
 
 
Aantal aandelen
%
Leasinvest NV
1.154.047
  40,77
Apollo Development NV 
   104.742
    3,70
Free float
1.571.577
  55,53
Totaal
2.830.366
100

[1] Rekening houdend met de verkoop van het hierna vermelde gebouw.
[2] Geschatte beleggingswaarde op 30 september 2003 door Cushman & Wakefield Healey & Baker.
[3] Geschatte beleggingswaarde op 30 september 2003 door Cushman & Wakefield Healey & Baker.
 
***Gelieve onderstaande link te openen voor de pdf-versie van dit bericht:***