Leasinvest Real Estate: verslag van de jaarvergadering van 22 mei 2018

- Gereglementeerd persbericht

1. Goedkeuringen en kwijtingen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Leasinvest Real Estate, afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de resultaatsbestemming, en het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag, goedgekeurd.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018 heeft eveneens kwijting verleend, bij afzonderlijke stemming, aan de enige en in de statuten aangestelde zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Louis Appelmans, voor de uitoefening van het bestuursmandaat, alsook aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA en haar aansprakelijke vertegenwoordiger Joeri Klaykens voor de uitoefening van zijn controleopdracht gedurende het voorbije boekjaar.

De algemene vergadering keurde eveneens de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, goed, en dit voor een periode van 3 jaar, d.i. tot na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2021, alsook de vergoeding van de commissaris voor het boekjaar 2018 (€ 52.000).

De algemene vergadering keurde ten slotte, in overeenkomstig met artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in artikel 2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, de vertrekvergoeding van 16 maanden voor de heer Michel Van Geyte goed.

2. Dividend boekjaar 2017

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018 heeft op voorstel van de zaakvoerder besloten om op 28 mei 2018 een dividend uit te keren van bruto € 5,00 en netto, vrij van roerende voorheffing van 30%, € 3,50.

De betaling van het dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon nr. 21 vanaf 28 mei 2018 bij de financiële instellingen Bank Delen (hoofdbetaalagent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof Petercam.

3. Verlenging bestuurdersmandaten - nieuwe bestuurdersmandaten statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering van aandeelhouders van Leasinvest Real Estate Management NV, de statutaire zaakvoerder van Leasinvest Real Estate, heeft besloten om de mandaten van de heren Suykens, Dejonghe, Van Geyte, Van Dyck en Mevrouw Rottiers te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, i.e. tot de jaarvergadering van 2022. Bovendien werd de benoeming van de heer Dirk Adriaenssen als niet-uitvoerend bestuurder goedgekeurd voor een periode van 4 jaar, i.e. tot de jaarvergadering van 2022, net als de co-optatie van de heer Nicolas Renders. De heer Renders werd bovendien eveneens herbenoemd als bestuurder voor een periode van 4 jaar, i.e. tot de jaarvergadering van 2022, als vertegenwoordiger van aandeelhouder AXA. De benoemingen van de heren Adriaenssen en Renders zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

De algemene vergadering van aandeelhouders van Leasinvest Real Estate Management NV heeft besloten om de heer Jean-Louis Appelmans te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder vanaf 1 juni 2018 tot aan de jaarvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.


Dit betekent dat vanaf heden de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, als volgt is samengesteld:

  • Onafhankelijke bestuurders: Mevr. Sonja Rottiers, de heer Eric Van Dyck en de heer Dirk Adriaenssen
  • Bestuurders op voordracht van Ackermans & van Haaren: de heer Jan Suykens, de heer Piet Dejonghe, de heer Michel Van Geyte, de heer Jean-Louis Appelmans (vanaf 01/06/2018)
  • Bestuurder op voordracht van AXA: de heer Nicolas Renders
  •  

4. Afgevaardigd bestuurder - CEO - vaste vertegenwoordiger

   Zoals reeds gemeld in het persbericht van 17 mei 2018 heeft de raad van bestuur van 15 februari 2018, ingevolge de pensionering van de heer Jean-Louis Appelmans, beslist de heer Michel Van Geyte te benoemen als enige afgevaardigd bestuurder van de statutaire zaakvoerder Leasinvest Real Estate Management NV, en (enige) vaste vertegenwoordiger van Leasinvest Real Estate Management NV, met ingang vanaf heden.

Vanaf 1 juni 2018 zal de heer Van Geyte ook enige CEO van Leasinvest Real Estate Management NV/ Leasinvest Real Estate zijn.

5. Effectieve leiding - Executief comité

Zoals reeds gemeld in het persbericht van 17 mei 2018, heeft de raad van bestuur van 15 mei 2018, op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité de aanstelling van Tim Rens, CFO als effectief leider goedgekeurd, zodat de effectieve leiding vanaf 1 juni 2018 uit 2 personen zal bestaan, nl. Michel Van Geyte en Tim Rens, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.
Vanaf 01/06/2018 zal het executief comité bestaan uit 3 personen, nl. Michel Van Geyte, CEO, Tim Rens, CFO en Sven Janssens, COO.

6. Notulen

De notulen van deze algemene vergadering zullen ten laatste binnen de 15 dagen beschikbaar zijn op de website www.leasinvest.be - investor relations - algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate                                            Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte                                                Tim Rens
Chief Executive Officer                                            Chief Financial Officer
T: +32 3 238 98 77                                                  T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be                         E: tim.rens@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.
Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 913 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).
Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.
De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 494 miljoen (waarde 21/05/2018).