Leasinvest Real Estate zal een vastgoedportefeuille verwerven met een reële waarde van 49,10 miljoen EUR. Op basis daarvan zal de reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille stijgen tot 465,9 miljoen EUR.

- Gereglementeerd persbericht

Op 29 maart verwierf AXA Belgium NV 100% van de aandelen van 3 dochtervennootschappen van Leasinvest NV (Leasinvest-Extensa groep), de promotor van Leasinvest Real Estate Comm. VA (LRE), die zij zal inbrengen[1] in LRE tegen nieuw uit te geven aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen[2].  Deze kapitaalsverhoging zal - onder voorbehoud van het akkoord van de CBFA -  ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van LRE die hiertoe begin mei zal worden bijeengeroepen.
 
'Door deze inbreng vervult LRE 4 voorname doelstellingen nl. deze verrichting kadert volledig binnen onze strategie, verstevigt verder onze positie als 4° grootste vastgoedbevak, verhoogt onze kapitaalsbasis om deze groei te financieren en verbetert de voornaamste financiële ratio's van Leasinvest Real Estate' stelt Jean-Louis Appelmans, CEO van Leasinvest Real Estate Management NV.
 
 
Samenstelling van de te verwerven portefeuille 
 
Mits goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders zal LRE 100% (1) van de aandelen in de vennootschappen De Leewe NV, Warehouse Finance NV en Logistics Finance I NV verwerven.
 
De Leewe NV heeft als voornaamste actief een kantorencomplex te Mechelen van ongeveer 14.000 m² dat voor een onherroepelijke duur van 15 jaar in onroerende leasing gegeven is aan Wolters Kluwer België NV (vanaf 01/06/2002). De reële waarde bedraagt 26,86 miljoen EUR; de geschatte investeringswaarde bedraagt 27,53 miljoen EUR.
 
Warehouse Finance NV heeft als voornaamste actief een logistiek centrum in Mechelen van ongeveer  6.000 m².  De magazijnen zijn sedert begin 2002 in huur gegeven aan Wolters Kluwer België NV voor een duur van 9 jaar. De reële waarde bedraagt 5,22 miljoen EUR; de geschatte investeringswaarde 5,35 miljoen EUR.
 
Logistics Finance I NV heeft als voornaamste actief een distributiecentrum bestaande uit opslaghallen en kantoren, gelegen aan de Heesterveldweg te Tongeren, met een totale oppervlakte van ongeveer 26.000 m². Op 27/12/2001 werd een sale & rent back transactie afgesloten met SKF NV voor een onherroepelijke duur van 15 jaar. De reële waarde bedraagt 14,37 miljoen EUR; de geschatte investeringswaarde bedraagt 14,73 miljoen EUR.
 
Voorziene inbreng door AXA Belgium NV
 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst getekend in juli 2004 tussen AXA Belgium NV, Leasinvest Real Estate Management NV, LRE en Leasinvest NV, werd er overeengekomen dat AXA Belgium NV voor 1.154.047 nieuwe LRE-aandelen zou onderschrijven door inbreng van vastgoed of vastgoedvennootschappen.
AXA Belgium NV heeft zich ertoe verbonden om begin mei 2006 haar aandelen van de hogervermelde  3 vastgoedvennootschappen in te brengen in LRE. Er wordt verwacht dat met deze inbreng het investeringsprogramma waartoe AXA Belgium NV zich had verbonden in voormelde investeringsovereenkomst volledig gerealiseerd  wordt.
 
De groep Ackermans & van Haaren en AXA Belgium NV zullen dan beiden een even belangrijke participatie in LRE bezitten nl. circa 28,9 % elk.
 
Het eigen vermogen van LRE zal door de inbreng stijgen met 47,7 miljoen EUR.
 
 
Verwerving semi-industrieel gebouw te Vorst
 
Op 29 maart verwierf Leasinvest Real Estate rechtstreeks vanwege Leasinvest NV mits de prijs van 2,7 miljoen EUR een semi-industrieel gebouw bestaande uit kantoren en opslag, gelegen te Vorst (Brussel), Lusambostraat alsook het erfpachtrecht op de grond. Dit gebouw is verhuurd aan Alcan België NV voor 10 jaar vanaf 16/11/2003.  De reële waarde bedraagt 2,65 miljoen EUR; de geschatte investeringswaarde van het gebouw bedraagt 2,72 miljoen EUR.
 
 
Geconsolideerde vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate[3]
 
De reële- en investeringswaarde van voormelde vastgoedportefeuille (inclusief het gebouw te Vorst) bedraagt op 29 maart in totaal respectievelijk 49,10 miljoen EUR en 50,33 miljoen EUR.
 
Met deze tweede belangrijke acquisitie na de verwerving van 51,13% in Dexia Immo Lux op 22 maart jl., stijgt - mits goedkeuring door de algemene vergadering -  de reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille[4] van 416,79 miljoen EUR naar 465,89 miljoen EUR en stijgt de investeringswaarde  van 427,37 miljoen EUR naar 477,7 miljoen EUR, hetzij een stijging van de portefeuille t.o.v. 31/12/2005 met resp. 71,13% en 71,08%.
 
De geconsolideerde portefeuille zal naar type gebouw gespreid zijn over 74% kantoren, 20% opslag/logistiek en 6% retail.  Geografisch zal de portefeuille gelegen zijn voor 46,4% in Brussel, 31% in het Groot-Hertogdom Luxemburg, 11,5% in de regio Antwerpen, 8% in Gent en 3,1% in Tongeren.  De gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten van de 4 bovenvermelde acquisities bedraagt 9,2 jaar en de bezettingsgraad 100%. Dit brengt de gewogen gemiddelde looptijd van de totale portefeuille op 4,68 jaar en de bezettingsgraad op 94,10%.
 
 
Leasinvest Real Estate
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg. De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 220,6 miljoen EUR (op 27 maart 2006).
 

 
[1] Min 1 aandeel.
[2] De huidige participatie van AXA in LRE bedraagt thans 12,31%.
[3] De hiernavermelde percentages houden rekening met 100% van de vastgoedportefeuille van Dexia Immo Lux.
[4] Steeds rekening houdend met een integrale consolidatie van de 51% participatie in Dexia Immo Lux.