NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

- Gereglementeerd persbericht

NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

Nextensa NV kondigt aan dat de raad van bestuur heeft besloten om een terugkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor een totaal bedrag van maximaal 4.800.000 Euro ter verwerving van maximaal 65.000 aandelen en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa. 

Nextensa onderkent de noodzaak om een actief en betrokken management te hebben dat de transitie naar een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar in goede banen zal leiden. Op basis van eerdere ervaringen en de huidige marktpraktijken en -tendensen, zijn het benoemings- en remuneratiecomité en de raad van bestuur er bovendien van overtuigd dat het engagement en de betrokkenheid van het management toeneemt indien het in het kapitaal van Nextensa NV kan participeren en er aldus een alignering van de belangen van het management en die van de Vennootschap en haar aandeelhouders bestaat. Deze wijze van verlonen past dan ook binnen het deugdelijk bestuur dat de Vennootschap nastreeft. De koppeling van een passend gedeelte van het remuneratiepakket aan de prestaties is immers ook uitdrukkelijk opgenomen in de Corporate Governance Code. Nextensa past de bepalingen en richtlijnen van deze Code integraal toe op haar long – term incentive plannen. 

Het terugkoopprogramma zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke broker, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving met betrekking tot inkoop van eigen aandelen. Nextensa zal het terugkoopprogramma starten op 9 december 2021 voor een periode ten laatste eindigend op 31 januari 2022. Nextensa zal de markt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving informeren over de voortgang van het terugkoopprogramma.

OVER NEXTENSA NV

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2021 ca € 1,41 miljard.

Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale boekwaarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca € 0,3 miljard per 30/09/2021.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 727,2  miljoen (waarde 08/12/2021).

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte,  
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@nextensa.eu

Bijlage