Resultaten 30/06/08 (12 maanden) van het verlengde boekjaar 2007/2008 (01/07/07-31/12/08)

- Gereglementeerd persbericht

Aangezien Leasinvest Real Estate de overstap maakt naar een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december wordt het lopende boekjaar verlengd tot 31/12/08. De cijfers opgenomen in dit persbericht hebben bijgevolg betrekking op de periode 01/07/07 - 30/06/08 (12 maanden).
 
 
Toename van het netto resultaat, aandeel groep, met 5% tot 9,20 euro per aandeel[1] en groei van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tot 486,8 miljoen euro (+9%) t.o.v. 30 juni 2007
 
-          stijging t.o.v. 30 juni 2007 van de vastgoedportefeuille in exploitatie (reële waarde) met 41 miljoen euro tot 486,8 miljoen euro mede dankzij 3 acquisities (23,7 miljoen euro) en de oplevering van de succesvolle herontwikkeling van de CFM-site in Luxemburg (variatie in reële waarde van 14,4 miljoen euro);
-          toename van het netto courant resultaat, aandeel groep, van 4,26 euro per aandeel op 30/06/2007 tot 4,60 euro per aandeel per 30/06/08 (+8%);
-          uitkering interim-dividend van bruto 3,85 euro per aandeel ingevolge het verlengde boekjaar.
 
 
Activiteitenverslag periode 01/07/07-30/06/08
 
 
Verkoop van het gebouw Aubépines in Luxemburg
 
Op 04/07/07 heeft Leasinvest Immo Lux het gebouw Aubépines verkocht met een meerwaarde van 3,6 miljoen euro.
 
Verdere acquisities in logistiek en opslag[2]
 
Op 29/02/08 verwierf Leasinvest Real Estate rechtstreeks en onrechtstreeks 100% van twee vennootschappen die eigenaar zijn van volgende gebouwen: een opslag- en distributiesite in Wommelgem van bijna 28.000 m² (inclusief 4.200 m² kantoren), twee opslagmagazijnen van in totaal 13.000 m² gelegen in de transportzone Meer en een winkelpand van 4.800 m² te Merksem.
Dit laatste pand werd ondertussen ingebracht in de vastgoedbevak Retail Estates via een partiële splitsing tegen een inbrengwaarde van 3,5 miljoen euro in ruil voor 83.632 nieuwe aandelen hetgeen een participatie in Retail Estates vertegenwoordigt van 2,2%.
 
Tevens heeft Leasinvest Real Estate een akkoord gesloten voor de verwerving, mits vervulling van een aantal opschortende voorwaarden, van 100% van de vennootschap Canal Logistics Brussels in de tweede helft van 2009. Met deze overname zal Leasinvest Real Estate een belangrijke toekomstige opslag- en distributiesite verwerven in Neder-over-Heembeek bij Brussel van meer dan 50.000 m2 opslag en 2.500 m2 kantoren, waarvan de oplevering voorzien is voor midden 2009.
 
Projectontwikkelingen op maat van de huurder
 
In het Groothertogdom Luxemburg is op vraag van de huidige huurder CFM (dochteronderneming van de Engelse groep Wolseley Plc) de bestaande CFM-site gerenoveerd en uitgebreid met 4.000 m2 opslagruimte en 1.200 m2 kantoorruimte. Beide uitbreidingen zijn verhuurd op 10 jaar vast, met een bruto aanvangsrendement (vóór toename van de reële waarde) van 8,9%. Dankzij haar kennis van de Luxemburgse markt en haar in-house bouwexpertise is Leasinvest Real Estate erin geslaagd op deze herontwikkeling een uitermate belangrijke toename van de reële waarde van 14,4 miljoen euro te realiseren, hetzij 3,6 euro per aandeel.
 
Verder wordt in het Groothertogdom Luxemburg de 'Bian'-site volledig gerenoveerd en uitgebreid tot 5.500 m². De voorlopige oplevering wordt verwacht einde maart 2009.
 
In België heeft Leasinvest Real Estate met haar voormalige huurder Cegelec NV een overeenkomst van onroerende leasing voor 15 jaar vast afgesloten voor de bouw en de financiering van haar nieuwe regionale vestiging van 3.500 m2 kantoren met 1.000 m2 werkplaats en magazijnen, gelegen op het bedrijventerrein 'Alpha Campus' (12 ha bedrijvenpark langs E17 Antwerpen-Gent) te Zwijndrecht-Antwerpen. De oplevering van het gebouw is voorzien tegen 31/12/09. Het totale project voor een waarde van circa 6,2 miljoen euro levert een bruto aanvangsrendement van 7,5% op.
 
Tenslotte werd de nieuwe parking van het Axxes Business Park te Gent, die 193 additionele parkeerplaatsen telt, geopend in januari 2008, tot grote tevredenheid van de huurders.
 
 
Belangrijke gebeurtenissen na 30/06/08
 
Montimmo S.A.
 
Leasinvest Immo Lux, een 96,5% dochteronderneming van Leasinvest Real Estate, heeft een kantoorproject verworven, gelegen op de Avenue Monterey 35 in de Stad Luxemburg via de overname van 100% van de Luxemburgse vennootschap Montimmo SA voor de prijs van 3,1 miljoen euro. Het gebouw dat in afgewerkte ruwbouw staat, omvat 1.585 m² kantoorruimte en 15 ondergrondse parkeerplaatsen en zal door Leasinvest Immo Lux via Montimmo SA verder worden voltooid. De oplevering wordt verwacht voor midden 2009. Gegeven de zeer strategische ligging is er een belangrijke interesse van potentiële huurders.
 
Het Groothertogdom Luxemburg is de tweede thuismarkt na België voor Leasinvest Real Estate en vertegenwoordigt ongeveer 32% van haar geconsolideerde vastgoedportefeuille.
 
 
Kerncijfers op 30/06/08[3]
 
De reële waarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie bedraagt op 30/06/08 486,8 miljoen euro in vergelijking met 445,9 miljoen euro op 30/06/07 (468,9 miljoen euro per 31/03/2008). Bovenvermelde acquisities in de Antwerpse regio en de oplevering van het project CFM verklaren in grote mate de stijging met 9%. De vastgoedportefeuille in exploitatie bestaat uit 52 gebouwen, waarvan 41 gebouwen gelegen in België en 11 in het Groothertogdom Luxemburg.
 
Het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedportefeuille), bedraagt 281,2 miljoen euro op 30/06/08 (30/06/07: 262,1 miljoen euro), wat overeenstemt met een gestegen intrinsieke waarde per aandeel van 70,37 euro (30/06/07: 65,31 euro), hetzij een stijging van 7,8%.
 
De schuldgraad, berekend volgens het KB van 21/06/06, bedraagt 41,97% te vergelijken met 40,93% op 30/06/07.
 
De bezettingsgraad[4] bedraagt 97,06% op 30/06/08 (30/06/07: 97,01%).
 
Het huurrendement op basis van de reële waarde op 30/06/08 is 7,15% (30/06/07: 7,22%); op basis van de investeringswaarde bedraagt dit 6,97% (30/06/07: 7,04%).
 
 
Het netto huurresultaat (31,7 miljoen euro) kende een tijdelijke terugval met 4% ten opzichte van 30/06/07 (33,2 miljoen euro) omwille van enerzijds de verkoop van 3 gebouwen in het vorige boekjaar en de verkoop van het gebouw 'Aubépines' in Luxemburg begin dit boekjaar en anderzijds de leegstand van het gebouw 'Bian' in Luxemburg wegens een volledige renovatie. De voorlopige oplevering van het gebouw 'Bian' is voorzien einde maart 2009.
 
De afname van de vastgoedkosten van 5,9 miljoen euro op 30/06/07 tot 5,0 miljoen euro op 30/06/08 is vnl. te danken aan een daling van de onderhouds- en renovatiekosten gecombineerd met lagere leegstandskosten.
 
Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen bestaat uit de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van het gebouw 'Aubépines' in Luxemburg begin juli 2007.
 
De impact van de renovatie en uitbreiding van de CFM-site (14,4 miljoen euro) die begin juni 2008 in gebruik werd genomen, is opgenomen in de rubriek variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen.
 
Ondanks de toegenomen marktrente is het financiële resultaat, exclusief de impact van de herwaardering van de financiële instrumenten door toepassing van IAS 39, over 12 maanden verbeterd van -8,2 miljoen euro op 30/06/07 tot -7,4 miljoen euro op 30/06/08.
 
Dankzij bovenvermelde evoluties steeg het netto resultaat, aandeel groep, met 5% tot 36,8 miljoen euro (hetzij 9,20 euro per aandeel) te vergelijken met 34,9 miljoen euro (hetzij 8,71 euro per aandeel) per 30/06/07.
 
Het netto courant resultaat[5], aandeel groep, eindigde op 18,4 miljoen euro (hetzij 4,60 euro per aandeel[6]) tegenover 17,1 miljoen euro (hetzij 4,26 euro per aandeel) vorig jaar.
 
 
Vooruitzichten voor het boekjaar (18 maanden)[7]
 
Dankzij de ingebruikname van de renovatie en de uitbreiding van de CFM-site zal het vastgoedresultaat voor de resterende 6 maanden van het huidige (verlengd) boekjaar opnieuw het niveau bereiken van vorig jaar.
 
 
Interim-dividend
 
De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder heeft op 18 augustus jl. besloten om over de resultaten van de voorbije 12 maanden (01/07/07-30/06/08) op 15 oktober e.k. een interim-dividend uit te keren en om in mei 2009 een (slot)dividend uit te keren over de resterende 6 maanden van het verlengd boekjaar (01/07/07-31/12/08).
Aldus bedraagt het interim-dividend bruto 3,85 euro t.o.v. 3,80 euro voor het dividend over het verleden boekjaar en netto, vrij van roerende voorheffing 3,27 euro t.o.v. 3,23 euro verleden boekjaar.
De betaling van het interim-dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon n° 9 vanaf 15 oktober 2008 volgens de formaliteiten die bekend zullen worden gemaakt op de website (www.leasinvest.be).
 
 
Periodiek verslag conform IAS 34
 
Het periodiek verslag voor de periode 01/07/07-30/06/08, dat naast de verkorte financiële overzichten, m.i.v. alle informatie conform IAS 34, ook het tussentijds beheersverslag, een verklaring van de verantwoordelijke personen en informatie over de externe controle bevat, zal beschikbaar zijn op de website www.leasinvest.be vanaf 29/08/08 na beurs. Iedereen die erom verzoekt kan hiervan gratis een exemplaar aanvragen op de administratieve zetel van de vennootschap: Leasinvest Real Estate Comm. VA, Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen - T +32 3 238 98 77 - E investor.relations@leasinvest.be.
 
 
Financiële kalender
 
Ingevolge de verlenging van het boekjaar werd de financiële kalender aangepast als volgt:
 
 
 
Periodiek verslag 30/06/08 (12 mnd):                               29/08/08
Uitkering interim-dividend:                                               15/10/08
Tussentijdse verklaring   30/09/08 (15 mnd):                     14/11/08
Bekendmaking resultaten boekjaar 31/12/08 (18 mnd):      27/02/09
Jaarvergadering aandeelhouders:                                     18/05/09
Uitkering (slot)dividend:                                                   25/05/09
 
Het jaarverslag betreffende het boekjaar 2007-2008 (18 maanden) zal begin mei 2009 beschikbaar zijn.
 
 
Investor relations contact
 
Jean-Louis Appelmans
T: +32 3 238 98 77 - E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
Actueel omvat de vastgoedportefeuille  52 gebouwen in exploitatie, waarvan 41 in België en 11 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale oppervlakte van bijna 310.000 m².
De vastgoedbevak noteert op NYSE Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 280 miljoen euro.[1] Het netto resultaat per aandeel op 30/6/08, alsook de overige resultaatgegevens per aandeel op 30/6/08, worden berekend op basis van het aantal aandelen deelgerechtigd in het resultaat van de periode (3.996.294), d.i. het aantal uitgegeven aandelen (4.012.832) minus het aantal eigen aandelen. Op 30/6/08 had Leasinvest Real Estate 16.538 eigen aandelen in portefeuille (30/06/07: 204 eigen aandelen).
[2] Voor meer informatie over de betrokken transacties, alsook over de verder vermelde overeenkomst met Cegelec NV en de acquisitie van Montimmo SA, verwijzen we naar de persberichten die dienaangaande zijn opgenomen op de website van Leasinvest Real Estate.
[3] De in dit persbericht opgenomen cijfers zijn onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris.
[4] De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie.
[5] Het netto courant resultaat bestaat uit het netto resultaat minus het resultaat op de portefeuille.
[6] Het netto courant resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het aantal aandelen deelgerechtigd
in het resultaat van de periode.
[7] Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 27/06/08 werd de wijziging van het boekjaar, om dit voortaan in overeenstemming te brengen met het kalenderjaar, goedgekeurd en werd dienvervolgens de verlenging van het lopende boekjaar van Leasinvest Real Estate tot 31/12/08 goedgekeurd.