Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2006-2007 (01/07/2006-31/03/2007)

- Gereglementeerd persbericht

Kerncijfers
 
 
Het boekjaar loopt van 1 juli en eindigt op 30 juni; de in dit persbericht vermelde cijfers zijn niet-geauditeerd en zijn cijfers onder IFRS.
 
De reële waarde[1] van de vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate, zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield, bedraagt  457 miljoen EUR op 31/03/07 tegenover 476,3 miljoen EUR op 31/12/06, hetzij een daling van 4%. Ten opzichte van 31/03/06 kende de portefeuille een stijging van 8,7%.
Deze evolutie van de reële waarde komt voort uit een combinatie van factoren. Enerzijds werden er 2 kantoorgebouwen die deel uitmaakten van "Extensa Square" te Brussel verkocht; anderzijds kende de vastgoedportefeuille een positieve waardeschommeling over het laatste kwartaal ten belope van 4,2 miljoen EUR.
Tijdens het laatste kwartaal werd ook een kleiner pand aangekocht. Voor bijkomende informatie over voormelde aankoop en verkopen wordt verwezen naar de halfjaarbrochure van Leasinvest Real Estate.
 
Het eigen vermogen (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedportefeuille), aandeel groep bedraagt 253,5 miljoen EUR wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel (inclusief dividend) van 63,18[2] EUR. De intrinsieke waarde per aandeel op 31/03/06 bedroeg 57,07[3] EUR.
 
De schuldgraad, berekend volgens het KB van 21 juni 2006, bedraagt 41,92% en is gedaald ten opzichte van 31/12/06 (46,61%) door de terugbetaling van enkele leningen met de verkoopopbrengst van Extensa Square.
 
De huuromzet bedroeg over de afgelopen 9 maanden 25,2 miljoen EUR ten opzichte van 13,9 miljoen EUR op 31/03/06, hetzij een stijging van 81,3%. Dit is grotendeels te verklaren door de acquisities van het boekjaar 2005-2006, namelijk de Luxemburgse portefeuille van Leasinvest Immo Lux (LIL) en een deel van de portefeuille van Extensa Group.
 
De bezettingsgraad[4] op 31/03/07 bedroeg 96,34% (31/12/06: 96,97%).
 
Het huurrendement op 31/03/07 op basis van de  reële waarde bedroeg 7,23% (31/12/06: 7,45%) en 7,05% op basis van de investeringswaarde (31/12/06: 7,27%).
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 312,2 miljoen EUR (waarde 4 mei 2007).
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
 
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com

[1] De reële waarde ("fair value") komt overeen met de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten (zoals bepaald op pag. 75 van de jaarbrochure 2005/2006) zijn afgetrokken; de reële waarde is de boekwaarde onder IFRS.  De investeringswaarde bedroeg 468,7 miljoen EUR.
[2] Het aantal aandelen op 31/03/2007 bedraagt 4.012.832.
[3] Het aantal aandelen op 31/03/2006 bedroeg 3.249.221.
[4] De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde van de vastgoedbeleggingen. De gebouwen van Leasinvest Immo Lux worden voor de berekening van de bezettingsgraad voor 100% in rekening genomen, niettegenstaande de deelneming van Leasinvest Real Estate in Leasinvest Immo Lux 93,01% bedraagt op 31/03/07.