Tussentijdse verklaring eerste 9 maanden van het boekjaar 2007/2008 (01/07/07-31/03/08)

- Gereglementeerd persbericht

Tijdens het derde kwartaal van het boekjaar 2007/2008 heeft Leasinvest Real Estate de reële waarde van haar vastgoedportefeuille doen stijgen van 441,1 miljoen euro (31/12/07) tot 468,9 miljoen euro (+6%) door de acquisitie van 4 gebouwen (logistiek en retail) in de Antwerpse regio. Daarnaast werd een akkoord gesloten voor de verwerving van een strategisch gelegen logistieke site van 50.000 m² bij Brussel (Canal Logistics). Beide transacties kaderen in de diversificatie- en groeistrategie van het bedrijf.
 
 
Verdere diversificatie in logistiek en opslag[1]
 
Op 29/02/08 verwierf Leasinvest Real Estate rechtstreeks en onrechtstreeks 100% van twee vennootschappen die eigenaar zijn van volgende gebouwen:
-     een opslag- en distributiesite in Wommelgem van bijna 28.000 m² (inclusief 4.200 m² kantoren),
-          twee opslagmagazijnen van respectievelijk 5.000 en 8.000 m² gelegen in de transportzone Meer, en
-          een winkelpand van 4.800 m² dat ingevolge een partiële splitsing tegen een inbrengwaarde van 3,5 miljoen euro, ingebracht zal worden in vastgoedbevak Retail Estates in ruil voor nieuwe aandelen (voor eind juni 2008).
 
Tevens heeft Leasinvest Real Estate een akkoord gesloten voor de verwerving, mits vervulling van een aantal opschortende voorwaarden, van 100% van de vennootschap Canal Logistics Brussels in de tweede helft van 2009. Met deze overname zal Leasinvest Real Estate een belangrijke toekomstige opslag- en distributiesite verwerven in Neder-over-Heembeek van meer dan 50.000 m2 opslag en 2.500 m2 kantoren, waarvan de oplevering voorzien is voor midden 2009.
 
 
Kerncijfers op 31/03/08[2]
 
De reële waarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie bedraagt op 31/03/08 468,9 miljoen euro in vergelijking met 441,1 miljoen euro op 31/12/07. Bovenvermelde acquisities in de Antwerpse regio verklaren in grote mate de stijging met 6%. Indien de acquisitie van Canal Logistics gerealiseerd wordt zal de vastgoedportefeuille de kaap van 500 miljoen euro overschrijden.
 
Het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedportefeuille), bedraagt 263,5 miljoen euro op 31/03/08 (31/12/07: 260,7 miljoen euro), wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel van 65,94 euro (31/12/07: 65,21 euro).
 
De schuldgraad, berekend volgens het KB van 21/06/06, bedraagt 43,38% en is gestegen ten opzichte van 31/12/07 (40,34%).
 
De bezettingsgraad[3] bedraagt 96,46% op 31/03/08 (31/12/07: 97,74%).
 
Het huurrendement op basis van de reële waarde op 31/03/08 is 7,14% (31/12/07: 7,21%); op basis van de investeringswaarde bedraagt dit 6,96% (31/12/07: 7,03%).
 
 
Vooruitzichten voor de periode eindigend 30/06/08 (12 maanden)
 
Mede dankzij de verwachte herwaarderingsmeerwaarde in het 4e kwartaal op de voltooiing van de renovatie en uitbreiding van het gebouwencomplex 'CFM' in Luxemburg, zal het netto resultaat op 30/06/08 (12 maanden) in de lijn liggen van dat van het vorig boekjaar (34,9 miljoen euro), weliswaar onder voorbehoud van de verdere portefeuille-schommelingen in de loop van het 4e kwartaal van dit boekjaar.
 
 
Verlenging van het boekjaar van Leasinvest Real Estate met 6 maanden tot 31/12/08
 
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld om de afsluitdatum van het boekjaar van Leasinvest Real Estate te wijzigen[4] van 30 juni in 31 december opdat het boekjaar voortaan zou samenvallen met het kalanderjaar. Bijgevolg zal het huidige boekjaar worden verlengd met 6 maanden om af te sluiten op 31/12/08. Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Leasinvest Real Estate zal worden bijeengeroepen om deze statutenwijziging goed te keuren.
 
 
Investor relations contact
 
Jean-Louis Appelmans
T: +32 3 238 98 77 - E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
Actueel omvat de vastgoedportefeuille 53 gebouwen, waarvan 42 in België en 11 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale oppervlakte van bijna 310.000 m².
 
De vastgoedbevak noteert op NYSE Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 276 miljoen euro.[1] Voor meer informatie over de betrokken transacties verwijzen we naar de persberichten die dienaangaande zijn opgenomen op de website van Leasinvest Real Estate.
[2] De in dit persbericht opgenomen cijfers zijn niet-geauditeerd.
[3] De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie. 
[4] Onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.