Leasinvest Real Estate Comm. VA: Wijziging van statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) - Publicatie uitoefenprijs recht van uittreding

- Gereglementeerd persbericht

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) heeft de Vennootschap op 1 oktober 2014 formeel bevestigd dat ze aan alle voorwaarden voldoet om uit hoofde van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-Wet") een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("openbare GVV") te bekomen, onder bepaalde opschortende voorwaarden en indien het "onrechtstreeks vastgoed" beneden de wettelijke grens van 20% van de geconsolideerde activa van de Vennootschap wordt gebracht[1].

De Vennootschap heeft haar "onrechtstreeks vastgoed" intussen beneden de wettelijke grens van 20% van de geconsolideerde activa van de Vennootschap gebracht. Op 4 november 2014 heeft de FSMA aan Leasinvest Real Estate ("LRE") een vergunning als openbare GVV verleend onder bepaalde opschortende voorwaarden.

Op 6 oktober 2014 heeft de Vennootschap een Buitengewone Algemene Vergadering ("BAV") bijeengeroepen op 6 november 2014 met het oog op de voorgenomen omvorming van het statuut van openbare vastgoedbevak naar dat van openbare GVV.

Indien de BAV van LRE de voorgestelde doelwijziging en overige statutenwijzigingen goedkeurt, mits de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met een meerderheid van 80% respectievelijk 75% van de uitgebrachte stemmen, zal elke aandeelhouder die tegen dit voorstel heeft gestemd - binnen de strikte grenzen van artikel 77 van de GVV-Wet - een recht van uittreding kunnen uitoefenen, tegen de hoogste prijs van (a) 80,35 euro (d.i. de laatste slotkoers vóór de publicatie van de oproeping tot de BAV) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de BAV (7 oktober 2014 tot en met 5 november 2014).

Hierbij maakt LRE bekend dat de onder (b) vermelde gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de BAV van vandaag, 6 november 2014, 83,50 euro bedraagt. Bijgevolg bedraagt de prijs waartegen het recht van uittreding in voorkomend geval zal kunnen worden uitgeoefend 83,50 euro.

Voor de redenen, voorwaarden en gevolgen van de beoogde wijziging van statuut, alsook de uitoefeningsvoorwaarden van het recht van uittreding, wordt verwezen naar het Informatiememorandum dat sinds 3 oktober 2014 beschikbaar is op de website van LRE (www.leasinvest.be) of op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder-Rechtspersoon (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen) kan worden verkregen.

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451

RPR Brussel 0436.323.915

(de "Vennootschap")

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

T: +32 3 238 98 77

E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailgebouwen, kantoren en logistieke panden in het Groothertogdom Luxemburg en België. Op heden omvat de vastgoedportefeuille van Leasinvest 32 sites, waarvan er 18 gelegen zijn in het Groothertogdom Luxemburg en 14 in België, met een totale vastgoedwaarde van € 709 miljoen.

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 435 miljoen (waarde 5 november 2014).


[1] Voor meer informatie wordt verwezen naar het Informatiememorandum en het Persbericht van 3 oktober 2014 van de Vennootschap met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het statuut in een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap, zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.leasinvest.be).