Leasinvest Real Estate NV: Buitengewone algemene vergadering van 29 november 2021 – bekendmaking van het totaal aantal stemrechten

- Gereglementeerd persbericht

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2021

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van Leasinvest Real Estate NV uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal gehouden worden op 29 november 2021 om 11u00, in de Maison de la Poste te 1000 Brussel, Picardstraat 7.

Er geldt een aanwezigheidsquorum voor deze vergadering: de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders dienen tenminste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen.

Er wordt een fysieke buitengewone algemene vergadering georganiseerd met inachtname van de geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behoudt de vennootschap zich evenwel het recht voor om de (deelname)modaliteiten van deze vergadering te wijzigen indien de corona-maatregelen verstrengd worden en/of bijkomende maatregelen en richtlijnen zich opdringen, rekening houdend met algemene veiligheids- en gezondheidsoverwegingen, en zal zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website www.leasinvest.be.

De documenten betreffende deze buitengewone algemene vergadering (waaronder de oproeping) zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.

Op deze buitengewone algemene vergadering zal o.m. worden voorgelegd om de naam van de vennootschap in de statuten te wijzigen in Nextensa.

BEKENDMAKING TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt de vennootschap maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 28 oktober 2021
Totaal kapitaal : EUR 109.997.148,34
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :       10.002.102
Aantal effecten met dubbel stemrecht :                 1.803.2971
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :         11.805.399

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

De aandeelhouders van de vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@leasinvest.be
Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Sinds 19 juli 2021 is Leasinvest Real Estate NV een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%) ; diens totale waarde bedroeg per 19 juli 2021 ca 1,4 miljard EUR.

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale waarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca 0,3 miljard EUR per 19 jul 2021.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van
€ 760 miljoen (waarde 27/10/2021).1 204 van de 1.803.297 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.


Bijlage